P R O T O K O L o výsledku štátneho odborného dozoru na špeciálnej dráhe

Nedávno sa nám podarilo získať protokol o výsledku štátneho dozoru na špeciálnej dráhe, konkrétne ČHŽ. Vzhľadom na závažnosť zistených skutočností a rozsah porušovaní zákona o dráhach a vykonávacích vyhlášok Ministerstva dopravy si považujeme za povinnosť tento protokol zverejniť.

 ÚRAD PRE REGULÁCIU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach
820 05 B R A T I S L A V A, Miletičova 19

Č.j. 4094/2007-ÚRŽD-Ki

P R O T O K O L

o výsledku štátneho odborného dozoru na špeciálnej dráhe podľa § 67 ods.2, písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.164/1996 Z.z o dráhach a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach).

Výkon štátneho odborného dozoru bol vykonaný na špeciálnej dráhe Čiernohronská železnica Chvatimech – Čierny Balog – Vydrovo (ďalej „ČHŽ“) miestnym zisťovaním v dňoch 24.-25.4.2007, z podnetu doručeného na Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave.

Výkon štátneho odborného dozoru vykonali zamestnanci sekcie bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave (ďalej „ÚRŽD), ako príslušného dráhového správneho úradu podľa § 64, § 65a, a § 67 ods. 1 zákona o dráhach,
Ján K r a j č i, vedúci oddelenia bezpečnosti a štátneho dozoru,
Ing. Jozef Veselský, inšpektor

Za prevádzkovateľa dráhy a dopravcu sa kontroly zúčastnil Ing. Aleš Bílek. (ďalej „len zástupca ČHŽ“).

Výkon štátneho odborného dozoru na ČHŽ bol zameraný na overenie stavu vo veci :

a) zabezpečenia prevádzkovania dráhy a plnenia povinností prevádzkovateľa dráhy, ktoré pre neho vyplývajú z požiadaviek príslušných ustanovení zákona o dráhach a všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho základe,

b) zabezpečenia prevádzkovania dopravy na dráhe a plnenia povinností prevádzkovateľa dopravy na dráhe (ďalej „dopravca“), ktoré pre neho vyplývajú z požiadaviek príslušných ustanovení zákona o dráhach a všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho základe,

c) plnenia podmienok vydaného povolenia na prevádzkovanie dráhy pre prevádzkovateľa dráhy,

d) plnenia podmienok udelenej licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe pre prevádzkovateľa dopravy na dráhe (ďalej „dopravca“)

Kontrola s uvedeným zameraním bola vykonaná za obdobie od 1.5. 2005. Vlastný obsah kontroly a zistené skutočnosti vychádzali najmä z kontroly príslušných požadovaných a dostupných dokladov, ktoré boli predložené prítomným zástupcom ČHŽ.

A. Z i s t e n i e :

1) Doteraz vykonané kontroly na ČHŽ a uložené opatrenia :

Podľa získaných podkladov a skutočností, ktoré sú ÚRŽD známe z jeho činnosti, boli doteraz na ČHŽ vykonané nasledovné kontroly a uložené nasledovné opatrenia :

a) Štátny odborný dozor vykonaný zamestnancami MDPT SR – odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu, dňa 28.6.2006. O výsledku napísaný Záznam zo dňa 28.6.2006.
b) Štátny stavebný dohľad vykonaný ÚRŽD – sekciou špeciálneho stavebného úradu, dňa 20.7.2006. O výsledku napísaná Zápisnica číslo ŠOD&ŠSD/ČHŽ/2006 zo dňa 20.7.2006.
c) Kontrola vykonaná ÚRŽD – sekciou bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach, dňa 14.-15.11.2006. O výsledku napísaný Zápis zo dňa 15.11.2006. Na základe výsledku tejto kontroly boli prevádzkovateľovi dráhy (MRČH) listom ÚRŽD č.j. 5896/2006-ÚRŽD/Bš zo dňa 8.12.2006 uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Na základe uložených opatrení, správu o odstránení závad a vykonaných opatreniach predložil na ÚRŽD dopravca (ČHŽ n.o.), listom zo dňa 19.4.2007.
d) V období medzi miestnym zisťovaním na ČHŽ a prerokovaním tohto protokolu o kontrole vykonanej na ČHŽ, vydal ÚRŽD – sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach opatrenia vo veci prevádzkovania ČHŽ pod č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007, ktoré boli zaslané dopravcovi ČHŽ,n.o. Čierny Balog a prevádzkovateľovi dráhy (MRČH Čierny Balog). Opatrenia mali byť plnené dňom ich doručenia adresátovi.

2) Hodnotenie zistených skutočností :
Zistené skutočnosti , ktoré sa viazali na kontrolované obdobie, boli hodnotené s ohľadom na požiadavky, ktoré v kontrolovanom období vyplývali z :
a) ustanovení zákona NR SR č.164/1996 Z.z. o dráhach a všeobecne záväzných právnych predpisov doteraz vydaných na jeho základe,
b) rozhodnutia MDPT SR č.847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 vo veci poverenia ŽSR-ÚIVP overovaním odbornej a psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a dopravcov na týchto dráhach (platné najneskôr do 31.12.2005),
c) rozhodnutia MDPT SR č.9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 vo veci poverenia ŽSR-ÚIVP overovaním odbornej a psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a dopravcov na týchto dráhach (platné od 1.2.2006 do 31.12.2008),
d) stanoviska MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007 k žiadosti dopravcu ČHŽ,n.o. Čierny Balog zo dňa 5.3.2007 o určenie špecifických podmienok pre prevádzkovanie ČHŽ Č.Balog.
e) podmienok uvedených v povolení na prevádzkovanie špeciálnej dráhy číslo : 99/06506-003 zo dňa 3.11.1999, ktoré vydal KÚ B. Bystrica,
f) podmienok uvedených v licencii na prevádzkovanie špeciálnej dráhy č.j. 930/2002-ŠDÚ-ŠOD/Ks , evid.č. 0616/2002/L zo dňa 5.4.2002, ktorú udelil Štátny dráhový úrad v Bratislave.
g) vnútorných predpisov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu (pozri bod 6.)

3) Prevádzkovateľ špeciálnej dráhy ČHŽ :
Podľa predložených dokladov, prevádzkovateľom špeciálnej dráhy (ČHŽ) je Mikroregión ČIERNY HRON-združenie obcí , Závodie č.2, 976 52 Čierny Balog (ďalej „MRČH“).
Povolenie na prevádzkovanie dráhy v zmysle § 36 zákona o dráhach bolo vydané bývalým dráhovým správnym úradom – Krajský úrad odbor dopravy a cestného hospodárstva v B. Bystrici, pod číslom 99/06506-003 zo dňa 3.11.1999, na dobu neurčitú.. Uvedené povolenie bolo vydané pre prevádzkovateľa dráhy s obchodným menom : Mikroregión Čierny Hron – Čiernohronská železnica – ČHŽ , Závodie č.2 , 976 52 Čierny Balog, právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“. K zmene tejto právnej formy na súčasne platnú, došlo podľa zistenia od 2.4.2002.
3.1. Zistené nedostatky : Uvedená zmena nebola oznámená príslušného dráhovému správnemu úradu podľa § 37 ods. 4 zákona o dráhach.

4) Prevádzkovateľ dopravy na špeciálnej dráhe ČHŽ :
Podľa predložených dokladov, prevádzkovateľom dopravy na špeciálnej dráhy (ČHŽ) je Čiernohronská železnica, n.o. Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog (ďalej „ČHŽ,n.o.“).
Licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe Ev.č. 0616/2002/L v zmysle § 41 zákona o dráhach bola udelená bývalým dráhovým správnym úradom – Štátny dráhový úrad Bratislava, pod č.j. 930/2002-ŠDÚ-ŠOD/Ks zo dňa 5.4.2002, na dobu neurčitú.

5) Plnenie povinností prevádzkovateľa dráhy :
Podľa predložených dokladov osobou oprávnenou konať v mene prevádzkovateľa dráhy- právnickej osoby – Mikroregión ČIERNY HRON-združenie obcí , Závodie č.2, 976 52 Čierny Balog, je Ing. Aleš Bílek, ktorý je súčasne tiež štatutárnym orgánom vo funkcii riaditeľa u právnickej osoby Čiernohronská železnica, n.o. Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog, ktorá je prevádzkovateľom dopravy na uvedenej dráhe.
Podľa predložených dokladov zakladateľom právnickej osoby, ktorá je dopravcom (Čiernohronská železnica, n.o., Čierny Balog) je Mikroregión ČIERNY HRON – združenie obcí , Závodie č.2, 976 52 Čierny Balog.
V rámci tohto organizačno-personálneho prepojenia medzi prevádzkovateľom dráhy a dopravcom, nie je jednoznačne zrejmé výkon ktorých činností spojených s prevádzkovaním dráhy a prevádzkovaním dopravy na dráhe, zabezpečuje oprávnený prevádzkovateľ dráhy (ktorý vlastní povolenie na prevádzkovanie dráhy) resp. oprávnený dopravca (ktorý vlastní licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe).
V rámci kontroly bolo zistené, že právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ČHŽ t.j. Mikroregión ČIERNY HRON-združenie obcí , Závodie č.2, 976 52 Čierny Balog, prevádzkovanie ČHŽ v praxi reálne nevykonáva resp. nezabezpečuje.

V tejto veci zástupca prevádzkovateľa dráhy a súčasne aj dopravcu Ing. Bílek („zástupca ČHŽ“), predložil v rámci kontroly „Mandátnu zmluvu“ ktorá bola uzavretá dňa 30.4.2002 podľa § 566 obchodného zákonníka, medzi MRČH (zastúpený p. Nemkym) a ČHŽ, n.o. (zastúpená Ing. Bílekom). Podľa článku I. bod 1. mandátnej zmluvy, predmetom tohto zmluvného vzťahu má byť záväzok mandatára (ČHŽ,n.o.) vykonávať pre mandanta (MRČH) „práce spojené s prevádzkovaním ČHŽ“ v zmysle zákona o dráhach. Konkrétny rozsah prác spojených s prevádzkovaním ČHŽ, nie v zmluve špecifikovaný. Tento postup nie je v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú z ustanovení § 31 ods.3 a § 36 ods. 4 zákona o dráhach.
Z výsledkov kontroly je zrejmé, že MRČH je len „formálnym“ prevádzkovateľom ČHŽ. Podľa zistenia všetky činnosti spojené s prevádzkovaním dráhy a prevádzkovaním dopravy na dráhe, reálne prakticky zabezpečuje resp. vykonáva zástupca ČHŽ (Ing. Bílek), t.j. subjekt, ktorý nevlastní povolenie na prevádzkovanie dráhy.

6. Predpisy vydané pre prevádzkovanie ČHŽ a prevádzkovanie dopravy na ČHŽ
V tejto veci zástupca ČHŽ pre účely kontroly za sledované obdobie (od 1.5.2005) predložil nasledovné predpisy označené ako „Prevádzkové predpisy“ ČHŽ : Z obsahu predložených predpisov nie je zrejmé, či ich vydal prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca.
Tento stav je zjavne dôsledkom súčasného organizačno-personálneho prepojenia medzi MRČH ako prevádzkovateľom dráhy a ČHŽ, n.o., ako dopravcom (pozri bod 5.1.) a z toho vyplývajúceho spôsobu zabezpečovania výkonu činností spojených s prevádzkovaním dráhy a prevádzkovaním dopravy na dráhe (ďalej „výkon dopravnej služby na ČHŽ“).

6.1. Predtým platné predpisy od 1.5.2005 do 28.4.2006

a) Všeobecno-technický predpis – VTP, účinnosť od 1.5.2005. Z úvodného ustanovenia bod 1. vyplýva, že je to základný prevádzkový predpis Čiernohronskej železnice,n.o. . Na tento predpis nadväzujú všetky ostatné predpisy ČHŽ, t.j. zjavne predpisy uvedené pod písm. b), c).
Z toho jednoznačne vyplýva, že je to predpis vydaný dopravcom (ČHŽ, n.o.), a nie prevádzkovateľom dráhy (MRČH).
Tento stav potom nie je (nebol) v súlade z ustanoveniami § 36 zákona o dráhach, vyhláškou MDPT SR č.250/1997 Z.z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh (ďalej „vyhláška č,250/1997 Z.z“.) a podmienkou č. 7a) vydaného povolenia na prevádzkovanie uvedenej dráhy (toto hodnotenie nesúladu so zákonom o dráhach a podmienkou vydaného povolenia, platí aj v prípade predpisov uvedených pod písm. b, c).

b) Návestný predpis – NP, účinnosť od 1.5.2005. Nie je zrejmé že ho vydal prevádzkovateľ dráhy .Vzhľadom na úvodné ustanovenie VTP je zrejmé, že aj tento predpis vydal dopravca a nie prevádzkovateľ dráhy.

c) Dopravný predpis – DP, účinnosť od 1.5.2005. Nie je zrejmé že ho vydal prevádzkovateľ dráhy .Vzhľadom na úvodné ustanovenie VTP je zrejmé, že aj tento predpis vydal dopravca. Predložený Dopravný predpis obsahuje problematiku, ktorú by mal riešiť prevádzkovateľ dráhy v ním vydanom predpise a aj problematiku, ktorá sa týka činností dopravcu v zmysle vyhlášky č.250/1997 Z.z.

6.2. Predpisy aktuálne v čase miestneho zisťovania na ČHŽ (platné od 29.4.2006)

a) Všeobecno-technický predpis – VTP, schválený riaditeľom ČHŽ dňa 11.4.2006, účinnosť od 29.4.2006. Z úvodného ustanovenia bod 1. vyplýva, že je to základný prevádzkový predpis Čiernohronskej železnice. Na tento predpis nadväzujú všetky ostatné predpisy ČHŽ, t.j. zjavne predpisy uvedené pod písm. e), f).
Vzhľadom k tomu, že uvedený predpis (aj ďalšie predpisy uvedené pod písm. e) až g) obsahujú údaj o ich schválení riaditeľom ČHŽ, je možné reálne predpokladať že ich vydal dopravca. Z takto nejednoznačne uvedených základných – úvodných ustanovení predpisu (a ďalších predložených predpisov) nie je jednoznačne zrejmé, ktoré predpisy vydal prevádzkovateľ dráhy (MRČH) a ktoré dopravca (ČHŽ, n.o.).
Uvedený stav nie je v súlade z ustanoveniami § 36 zákona o dráhach, vyhláškou MDPT SR č.250/1997 Z.z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh (ďalej „vyhláška č,250/1997 Z.z“.) a podmienkou č. 7a) vydaného povolenia na prevádzkovanie uvedenej dráhy (toto hodnotenie nesúladu so zákonom o dráhach a podmienkou vydaného povolenia, platí aj v prípade predpisov uvedených pod písm. e, f).

b) Návestný predpis – NP, schválený riaditeľom ČHŽ dňa 11.4.2006, účinnosť od 29.4.2006.
c) Dopravný predpis – DP, schválený riaditeľom ČHŽ dňa 11.4.2006, účinnosť od 29.4.2006.
d) Prepravný poriadok – PPOR, schválený riaditeľom ČHŽ dňa 11.4.2006, účinnosť od 29.4.2006. Z uvedeného predpisu (na rozdiel od ostatných) vyplýva, že ho vydal dopravca (ČHŽ,n.o.).

Vo veci uvedených prevádzkových predpisov ČHŽ (bod 6.2.) bola predložená :
– kópia listu s hlavičkou názvu dopravcu – ČHŽ,n.o. Č.Balog zo dňa 11.4.2006 – schvaľovacia doložka k prevádzkovým predpisom ČHŽ , ktorou Ing. Bílek ako štatutárny zástupca ČHŽ,n.o. a riaditeľ ČHŽ, schvaľuje predpisy uvedené pod písm. a), b), c), pre prevádzkovanie dopravy špeciálnej dráhe ČHŽ.
– kópia listu s hlavičkou názvu prevádzkovateľa dráhy – MRČH Č.Balog zo dňa 11.4.2006 – schvaľovacia doložka k prevádzkovým predpisom ČHŽ , ktorou Ing. Bílek ako štatutárny zástupca MRČH a riaditeľ ČHŽ, schvaľuje predpisy uvedené pod písm. a), b), c), pre prevádzkovanie špeciálnej dráhy ČHŽ.

6.3. Zistené nedostatky:
Náhodnou kontrolou predložených prevádzkových predpisov uvedených v bode 6.2. tohto protokolu, boli zistené napr. nasledovné nedostatky a nezrovnalosti :
VTP :
– časť 2, nesúlad ustanovení v čl. 20 a čl. 26,
– časť 3, ustanovenie v čl. 37, je v rozpore so skutočnosťou a príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach (napr. § 46 ods. 2 písm. a), rozhodnutím MDPT SR č. 9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 a stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007,
– ustanovenie v čl. 38, je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach (napr. § 46 ods. 3), rozhodnutím MDPT SR č. 9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 a stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007,
– z ustanovenia v čl. 42, nie je vôbec zrejmé, aké kvalifikačné predpoklady a aké funkcie sú týmto myslené,
– ustanovenie v čl. 45, je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach (napr. § 46 ods. 2 písm. a), rozhodnutím MDPT SR č. 9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005, stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú danej problematiky.
– ustanovenia v kap. 3.5. (skúšky odbornej spôsobilosti) sú v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach (napr. § 46 ods. 2 písm. a), rozhodnutím MDPT SR č. 9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005, stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007,
– ustanovenia v čl. 73, 78, 79, sú v rozpore s § 46 ods. 3, zákona o dráhach, rozhodnutím MDPT SR č. 9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 a stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007,
– tab. „Najväčšia traťová rýchlosť a dôvody jej obmedzenia“ na st.21, zjavne neodpovedá skutočnosti,
– podľa tab. „Zoznam priecestí“ na str.21-22, na mnohých priecestiach a nebezpečných miestach trate ČHŽ a na celom traťovom úseku Č.Balog – Vydrovo skanzen, nie je určené umiestnenie návesti „ Výstražný kolík – pískajte“. Je nutné prehodnotiť súčasný stav.
NP:
– časť 6 , ustanovenia v čl. 91,94, 95 nie sú v súlade s ustanoveniami VTP v časti 2, čl. 20, 21, a DP časť 1, čl. 21,22, časť 6, čl. 218
DP:
– časť 1, ustanovenia v čl. 21 a 27, nie sú zosúladené vo veci všetkých oprávnení strojvodcu,
– časť 8, nie je zrejmé, kto konkrétne je myslený pod pojmom „oprávnený pracovník“ v čl. 363 ?

7. Prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe, prevádzkovanie dráhových vozidiel :

7.1. Podľa prehlásenia zástupcu ČHŽ, na špeciálnej dráhe ČHŽ sú prevádzkované dráhové vozidlá (DV), ktorých zoznam je uvedený na str. 23 vo Všeobecno-technickom predpise (VTP) schválenom riaditeľom ČHŽ dňa 11.4.2006. V rámci kontroly bolo zistené, že uvedený zoznam nie je úplný resp. neodpovedá skutočnosti v čase kontroly. Podľa vyjadrenia Ing. Bíleka, v uvedenom zozname dráhových vozidiel ČHŽ chýbajú resp. je potrebné doplniť SVP 74-760-140, VM 62 – drezina, škoda 1202 – drezina. Podľa prehlásenia zástupcu ČHŽ , uvedené DV boli všetky používané už pred účinnosťou vyhlášky MDPT SR č.250/1997 Z.z. ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh (ďalej vyhláška 250/1997 Z.z.). Pre niektoré DV má dopravca k dispozícii rôzne technické údaje, technické listy, prípadne továrenské návody ap. Niektoré pôvodné DV boli už zrekonštruované.

Vo veci dráhových vozidiel bola predložená:
– kópia žiadosti MRČH zo dňa 30.9.1997 adresovaná bývalému dráhovému správnemu organu (KÚ OD B. Bystrica) o vydanie povolenia na prevádzkovanie ČHŽ, udelenia licencie na prevádzkovanie dopravy na ČHŽ a vydania preukazov na vedenie dráhového vozidla na ČHŽ v zmysle § 69 zákona o dráhach. Vo veci žiadosti o vydanie preukazov na vedenie dráhového vozidla, bola predložená kópia rozhodnutia KÚ OD B. Bystrica č.j. 97/05901 zo dňa 30.10.1997.

– kópia žiadosti MRČH zo dňa 30.9.1997 adresovaná bývalému dráhovému správnemu organu (KÚ OD B. Bystrica) o vydanie technických preukazov (TP) v zmysle § 68 ods. 8 vyhlášky 250/1997 Z.z.

Podľa § 68 ods.9 vyhlášky 250/1997 Z.z. schválenie technickej spôsobilosti a vydanie technických preukazov pre dráhové vozidlá prevádzkované pred účinnosťou cit. vyhlášky, musí byť vykonané do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti cit. vyhlášky t.j. do 1.10.2007. Dopravca ku dňu kontroly podľa tohto protokolu, nepredložil doklady o schválení uvedených DV na prevádzku (vydaní TP). V tejto veci vyplýva ďalší postup z ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o dráhach.

7.1.1. Zistené nedostatky :
a) Bolo zistené, že na ČHŽ sú používané na vykonávanie prepravy cestujúcich okrem DV uvedených t.č. v zozname na str. 23 VTP, aj rôzne iné DV upravené na tento účel (dreziny) bez ich predchádzajúceho schválenia v zmysle príslušných ustanovení zákona o dráhach (napr. § 49 ods. 5, § 50) a vyhlášky MDPT SR č.250/1997 Z.z.. Okrem toho sa používajú na prepravu osôb tiež rôzne iné dopravné zariadenia, ktoré boli osobitne vyrobené alebo upravené na tento účel (napr. Škoda 1202 ) tiež bez predchádzajúceho schválenia a stanovenia podmienok na ich prípadne používanie na takýto účel. Používaním uvedených „dráhových vozidiel“ dochádza z porušovania zásad bezpečnosti, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení zákona o dráhach.

V tejto veci platí v súčasnosti už opatrenie uložené ÚRŽD v č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007, bod 1 písm. b.

b) V rámci kontroly bolo zistené, že pri vykonávaní dopravy na dráhe dochádza k nedostatkov pri spájaní vozidiel používaných na ČHŽ. Na základe zistenia z dôvodu nedostatkov pri spájaní vozidiel došlo už na ČHŽ aj ku vzniku nehodových udalostí (napr.1.5.2006, 22.9.2006). Ukázalo sa, že doterajšie pokyny, ktoré sú uvedené vo DP kap. 8.8.. sú v tejto veci nedostatočné najmä s ohľadom na spôsob zabezpečovania výkonu činnosti pri dopravnej službe ČHŽ.
V rámci kontroly bola so zástupcom ČHŽ dohodnutá úprava a doplnenie pokynov pre spájanie a rozpájanie vozidiel vrátane vhodného farebného označenie príslušných spojovacích komponentov. Súčasne zástupca ČHŽ prehlásil, že v krátkom čase zabezpečí úpravu a doplnenie pokynov, označenie komponentov a poučenie osôb, ktoré budú poverované spájaním a rozpájaním vozidiel.

7.2. Pravidelné kontroly DV
Podľa zistenia pravidelné kontroly hnacích dráhových vozidiel (HDV) v zmysle vyhlášky 250/1997 Z.z. vykonáva poverený revízny technik vozidiel p. Martin Noskaj (predložená kópia poverenia riaditeľa ČHŽ zo dňa 17.4.2005). Predložený protokol o pravidelnej technickej kontrole HDV U 35.905 typ C 760/90-d z 20.4.2005 (p.Noskaj). Pravidelné kontroly ťahaných dráhových vozidiel (ŤDV) v zmysle vyhlášky 250/1997 Z.z. vykonáva poverený vozmajster (živnostník) p. Štefan Muka (poverenie riaditeľa ČHŽ zo dňa 17.4.2005).

7.2.1. Zistené nedostatky :
V čase kontroly na mieste bolo zistené, že niektoré DV mali už prejdenú lehotu periodickej prehliadky (M 21, ťahané vozne). Niektoré ťahané DV nemali na skrini uvedený údaj o technickej kontrole podľa VTP kap.4.2. čl.88. Okrem toho bolo zistené napr. že po nehodovej udalosti – vykoľajení vozňa BAX dňa 5.8.2006, nebola vykonaná jeho kontrola (nebol o tom predložený doklad. Uvedené zistenia boli prerokované so zástupcom ČHŽ na mieste, ktorý prehlásil, že v tejto veci zabezpečí neodkladné zjednanie nápravy.

7.3. Pravidelné kontroly dráhy
Pravidelné kontroly technického stavu trate v zmysle VTP bod 4.1.vykonáva revízny technik tratí ČHŽ (t.č. Ján Kovalčík, poverený riaditeľom ČHŽ zo dňa 17.4.2005). Protokol o skúške odbornej spôsobilosti menovaného zo dňa 17.4.2005. Podľa vyjadrenia zástupcu ČHŽ, menovaný je súčasne zástupcom riaditeľa a vykonáva tiež činnosť „tercmajstra“ ČHŽ.
Predchádzajúce kontroly trate: Záznamy o kontrolách boli vykonávané do „Knihy závad na trati“.
7.3.1. Zistené nedostatky :
a) Vo veci kontrol trate bol predložený protokol o pravidelnej technickej kontrole dráhy -meranie rozchodu a prevýšenia trate, zo dňa 10.8.2005, výsledok trať ČHŽ vrátane výhybiek schopná bezpečnej prevádzky.
V protokole je tiež uvedený nález o zistenom opotrebení srdcoviek a jazykov výhybiek, ktoré bol nutné odstrániť pred začiatkom sezóny 2006, v čase kontroly nebol predložený doklad o tom, že to bolo odstránené.
b) Kontrolou záznamov za obdobie roku 2004 – 3/2006 bolo zistené, že existujú záznamy o zistených nedostatkoch na trati, ale chýbajú záznamy resp. doklady o tom, že zistené nedostatky boli odstránené a príslušná časť trate resp. celá trať je spôsobilá bezpečnej prevádzky.

c) V úseku trate po výjazde zo stanice Č.Balog smerom Vydrovo, je úsek v ktorom je miestna komunikácia vedená súbežne s traťou v jej tesnej blízkosti. Je to nebezpečný úsek najmä v prípade súčasného chodu DV v tomto úseku trate a cestných motorových vozidiel (CMV) v smere Vydrovo – Č.Balog. Môže tu dôjsť pohybom CMV k narušeniu voľného priestoru – priechodného prierezu trate a tým narušiť jazdu DV v tomto úseku. Pritom tento úsek nie je označený a „krytý“ žiadnym výstražným označením z hľadiska prevádzky dráhy a cestnej premávky a upozornením pre vodičom CMV na to, že zo strany trate je zúžený profil a možnosť stretnutia s DV.
Uvedené zistenie bolo prerokované so zástupcom ČHŽ na mieste, ktorý prehlásil, že v tejto veci zabezpečí oznámenie tejto veci príslušnému správcovi miestnej komunikácie.

8. Odborná, zdravotná, zmyslová a psychologická spôsobilosť osôb, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie dráhy alebo prevádzkovanie dopravy na dráhe.

8.1. Vo veci odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie dráh a prevádzkovanie dopravy na dráhach, platia najmä ustanovenia § 46 ods. 1, 2 písm. a), ods. 3, zákona o dráhach.
V tejto veci vydalo MDPT SR tiež rozhodnutie č.847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 vo veci poverenia ŽSR-ÚIVP overovaním odbornej a psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a dopravcov na týchto dráhach (platné najneskôr do 31.12.2005), a neskôr v tej istej veci nové rozhodnutie č.9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 (platné od 1.2.2006 do 31.12.2008). Na základe žiadosti ČHŽ,n.o. Čierny Balog zo dňa 5.3.2007 o určenie špecifických podmienok pre prevádzkovanie ČHŽ, vydalo MDPT SR stanovisko zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007.
V tejto súvislosti sú tiež pre prevádzkovateľa dráhy a dopravcu, relevantné napr. ustanovenia § 18 ods. 1 písm.b), § 27 ods. 1 písm.d), e).

8.2. Podľa rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 a následne aj rozhodnutia MDPT SR č.9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005, odbornú spôsobilosť zamestnancov špeciálnych dráh na výkon funkcii „prevádzkový riaditeľ“, „dispečer“, „rušňovodič“ a „pomocník rušňovodiča parnej trakcie (kurič)“, overuje poverené vzdelávacie zariadenie ŽSR-ÚIVP Bratislava. Odbornú spôsobilosť ostatných zamestnancov si podľa uvedených rozhodnutí MDPT SR, mohol prevádzkovateľ špeciálnej dráhy alebo dopravca overovať podľa vlastného výcvikového a skúšobného poriadku (ďalej „VSP“). Z uvedených rozhodnutí tiež vyplýva, že ŽSR-ÚIVP Bratislava je poverený vykonávať overovanie psychologickej spôsobilosti zamestnancov špeciálnych dráh a dopravcom na týchto dráha v zmysle § 46 ods. 3 zákona o dráhach.

8.3. Podľa VTP – časť Skúšobný a výcvikový poriadok (účinnosť od 1.5.2005 do 28.4.2006), pracovníkom dopravnej služby môže byť len osoba, ktorá okrem iného vlastní preukaz spôsobilosti podľa čl. 28 a vykonala skúšky podľa kap.3.7. Skúšky s predpisov ČHŽ (kap.3.2.) a autorizačné skúšky (kap.3.3.) , vykonával riaditeľ ČHŽ (Ing. Bílek). Podľa VTP kap. 3.7. , overovanie odbornej spôsobilosti u povereného vzdelávacieho zariadenia v zmysle § 46 ods. 2 písm.) zákona o dráhach a rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002, malo byť vykonávané v prípade osôb na výkon funkcie „rušňovodič parného rušňa“, „kurič parného rušňa“, „prevádzkový riaditeľ“ a „dispečer“. Určené overovanie odbornej spôsobilosti osôb pre funkciu „rušňovodič“ u ŽSR-ÚIVP podľa uvedeného rozhodnutia MDPT SR, bolo však vo VTP kap. 3.7, zúžené len na funkciu „rušňovodiča parného rušňa“.
Toto riešenie upravené vo VTP kap. 3.7. nebolo v súlade s ustanovením § 46 zákona o dráhach a v tom čase platného rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002. Vyplýva to tiež zo stanoviska MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007.
Okrem toho z VTP kap.3.7, čl. 46, vyplýva, že doklad o vykonaní skúšok na ŽSR-ÚIVP musí byť predložený prevádzkovému riaditeľovi pri. „autorizačnej skúške“.

8.3.1. Zistené nedostatky :
a) Zaraďovanie osôb na výkon funkcii pri dopravnej službe na ČHŽ bolo vykonávané vo väčšine prípadov len na základe vykonania tzv. „autorizačnej skúšky“ riaditeľom ČHŽ a následným vydaním preukazu spôsobilosti na vedenie parných, motorových HDV a drezín na špeciálnej dráhe ČHŽ. Vydávané preukazy obsahujú údaj o tom, že sú vydané podľa § 52 zákona o dráhach a rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do (overované preukazy vydané v roku 2004,2005). Podľa údaju o dobe ich platnosti, tieto by mali platiť až do roku 2009 až 2010.
Pri vykonávaní „autorizačných skúšok“ a vydávaní preukazov spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel, nebolo postupované podľa čl. 46 VTP Uvedený postup pri vydávaní dokladov na vedenie HDV bol v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach a uvedeným rozhodnutím MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002.
V tejto veci platí opatrenie uložené ÚRŽD v bode 2, č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007.

b) O vykonávaní „autorizačných skúšok“ je vystavený protokol, chýbajú však záznamy o vlastnom obsahu a výsledku takejto skúšky.
8.4. Podľa VTP schváleného riaditeľom ČHŽ 11.4.2006 (účinnosť od 29.4.2006) – časť 3 Skúšobný a výcvikový poriadok, podmienky na získanie odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb a tým ich oprávnenia k samostatnému výkonu príslušných funkcií pri prevádzkovaní ČHŽ a prevádzkovaní dopravy na ČHŽ, boli oproti dovtedy platnému VTP časť 3, zásadne zmenené do neakceptovateľnej podoby (pozri tiež bod 6.3 a ďalej uvedené zistenia).
8.4.1. Zistené nedostatky :

a) Predpis VTP v tejto časti (Skúšobný a výcvikový poriadok), problematiku vo veci odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb a tým ich oprávnenia k výkonu príslušných funkcií na ČHŽ, nerieši v zmysle príslušných ustanovení § 46 zákona o dráhach, rozhodnutia MDPT SR č.9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 vo veci poverenia ŽSR-ÚIVP overovaním odbornej a psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a dopravcov na týchto dráhach (platné od 1.2.2006 do 31.12.2008), a stanoviska MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007.
Z ustanovení časti 3, čl.36 ,37, a kap. 3.5. vyplýva, že pre zaradenie príslušnej osoby na samostatný výkon akejkoľvek funkcie pri zabezpečovaní prevádzky dráhy a dopravy na dráhe, sa vyžaduje okrem skúšky podľa čl. 56, len vykonanie tzv. „autorizačnej skúšky“ podľa čl.61.

b) Z ustanovenia v čl. 73 VTP vyplýva, že overovanie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti pracovníkov dopravnej služby ČHŽ má vykonávať „posudzujúci všeobecný lekár, ktorý je zmluvne zaviazaný k výkonu tejto činnosti“. Podľa predpisu čl.79, sa dokonca uznávajú posudky o zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti vystavené v iných štátoch EÚ.

c) Z predložených dokladov vyplýva, že zdravotná spôsobilosť osôb, ktoré sú poverované činnosťou v dopravnej službe na ČHŽ, nie je overovaná u právnických osobách poverených MDPT SR ale u rôznych praktických lekároch.

d) Podľa ustanovenia v čl.78 v kap.3.8. VTP psychologická spôsobilosť pracovníkov dopravnej služby na ČHŽ sa nevyžaduje. Aj toto ustanovenie je v rozpore s ustanovením § 46 ods. 3, zákona o dráhach.

e) Doklad o overení psychologickej spôsobilosti bol predložený len pre niektoré osoby, ktoré sú zamestnancami iných dopravcov na železničných dráhach a činnosti rušňovodiča v dopravnej službe na ČHŽ vykonávajú na základe rôznych zmluvných vzťahov. Pre ostatné osoby zaraďované do dopravnej služby na ČHŽ, doklady o psychologickej spôsobilosti neboli predložené.

f) Podľa ustanovenia čl. 45 v kap. 3.3. VTP, na ČHŽ sa v plnej miere uznávajú platné skúšky BOZP a PO pre pracovné činnosti v obvode dráhy a skúšky odbornej spôsobilosti získané v štátoch EÚ. Uvedené ustanovenie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR v tejto veci.

Uvedené ustanovenia v prevádzkových predpisoch na ČHŽ vo veci požiadaviek odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb, ktoré sú poverované vykonávaním činnosti pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe ČHŽ, nie sú v súlade s ustanoveniami § 46 zákona o dráhach, rozhodnutím MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002, rozhodnutím č. 9171/2130-2005/Do zo dňa 6.12.2005 a stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007.

8.5. V priebehu kontroly (pri miestnom zisťovaní) boli náhodne overené niektoré doklady vo veci odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb zaraďovaných do dopravnej služby na ČHŽ. V tejto súvislosti zástupca ČHŽ predložil:

a) zoznam spôsobilých osôb – pracovníkov dopravnej služby zo dňa 25.8.2005,
b) fotokópie preukazov spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla (Miloslav Bubelíny, ev.č. 00026 zo dňa 17.8.2004- motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ), (Václav Beneš, ev.č. 00027 zo dňa 17.8.2004 – parné a motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ), (Ivan Hašta, ev.č. 00028 zo dňa 26.10.2004 – parné a motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ), (Ján Bukovec, ev.č.00029 zo dňa 26.10.2004- motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ), (František Giertli, ev.č. 00030 zo dňa 17.5.2005- parné a motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ). Uvedené preukazy boli menovaným vydané riaditeľom ČHŽ. Uvedené preukazy obsahujú údaj o tom, že je vydaný podľa § 52 zákona o dráhach.
c) vysvedčenie spôsobilosti vydané MDPaT SR pod ev.číslom 100/2000 zo dňa 21.11.2000, na meno Ivan Hašta, ktorý je na základe skúšky spôsobilý k samostatnej obsluhe a riadeniu HDV parnej trakcie,
d) protokol o skúške v zmysle rozhodnutia MDPT SR č.847/160-2002/Do, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 20.6.2005, na meno Michal Pílek (pracovné zaradenie rušňovodič III. triedy), ktorým sa potvrdzuje, že menovaný vykonal zácvik, skúšku z predpisov ČHŽ a autorizačnú skúšku v zmysle prevádzkového predpisu ČHŽ a je spôsobilý na samostatné vykonávanie funkcie „rušňovodič motorovej trakcie III. triedy, predrobotník traťmajstra na ČHŽ,
e) protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 17.4.2005, na meno Martin Noskaj (pracovné zaradenie : strojmajster ČHŽ), ktorým sa potvrdzuje, že menovaný vykonal dňa 17.4.2005 na ČHŽ zácvik, skúšku z predpisov a autorizačnú skúšku v zmysle prevádzkového predpisu ČHŽ – VTP a je spôsobilý na samostatné vykonávanie funkcie „revízny technik vozidiel ČHŽ“ na ČHŽ,

f) poverenie, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 17.4.2005, na meno Martin Noskaj (pracovné zaradenie : strojmajster ČHŽ), ktorým sa menovaný poveruje dňom 17.4.2005 vykonávaním pravidelných technických kontrol vozidiel na ČHŽ

g) protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 17.4.2005, na meno Ján Kovalčík (pracovné zaradenie : zástupca riaditeľa, tercmajster ČHŽ), ktorým sa potvrdzuje, že menovaný vykonal dňa 17.4.2005 na ČHŽ zácvik, skúšku z predpisov a autorizačnú skúšku v zmysle prevádzkového predpisu ČHŽ – VTP a je spôsobilý na samostatné vykonávanie funkcie „revízny technik tratí ČHŽ“,

h) protokol o skúške v zmysle rozhodnutia MDPT SR č.9171/2130-2005/Do, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 18.9.2006, na meno Přemysl Hojka (občan ČR), ktorým sa potvrdzuje, že menovaný vykonal zácvik, skúšku z predpisov ČHŽ a autorizačnú skúšku v zmysle prevádzkového predpisu ČHŽ a je spôsobilý na samostatné vykonávanie funkcie „rušňovodič motorovej trakcie III. Triedy“ na ČHŽ,

i) fotokópia preukazu odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe č. 438/05/04 zo dňa 12.4.2005 – platí do 11.4.2008, vydaný ŽSR-ÚIVP Košice na meno Ing. Aleš Bílek.

j) protokol o skúške v zmysle rozhodnutia MDPT SR č.9171/2130-2005/Do, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 30.4.2006, na meno Ivana Mesiariková, ktorým sa potvrdzuje, že menovaná vykonala zácvik, skúšku z predpisov ČHŽ a autorizačnú skúšku v zmysle prevádzkového predpisu ČHŽ a je spôsobilý na samostatné vykonávanie funkcie „sprievodca“ na ČHŽ,

k) Zápis z pravidelného školenia bezpečnosti práce a predpisov ČHŽ vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 23.10.2006.

Ďalšie predložené doklady vo veci odbornej, zdravotnej, zmyslovej alebo psychologickej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávali činnosti na ČHŽ, sú uvedené tiež v bode 10.1. písm. a) tohto protokolu.

Prevádzkovateľ dráhy Mikroregión ČIERNY HRON-združenie obcí, Čierny Balog, ktorý vlastní povolenie na prevádzkovanie dráhy, ale činnosti spojené s prevádzkovaním dráhy reálne nezabezpečuje (pozri bod 5), ako aj Čiernohronská železnica. n.o. , ktorá vlastní licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe, nemajú na zabezpečenie prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe žiadnych vlastných stálych zamestnancov.
Všetky práce a výkon činností (funkcií) spojených s prevádzkovaním dráhy a prevádzkovaním dopravy na dráhe, sú zabezpečované len zo strany ČHŽ,n.o. (dopravcu), prostredníctvom osoby riaditeľa ČHŽ.
Z uvedeného dôvodu, zaraďovanie a poverovanie osôb na výkon jednotlivých funkcii a činností pre zabezpečovanie prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe je vykonávané na základe uzatváraných rôznych dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zmlúv s príslušnými osobami, napr. dohoda o vykonaní práce v zmysle ZP § 223, zmluva o zabezpečení pomoci (dobrovoľníci) podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka, zmluva o diele podľa § 536 Obch. zákonníka, mandátna zmluva podľa § 566 obch. zákonníka s osobami vlastniacim živnostenské oprávnenie.

8.5.1.Postupy vo veci zaraďovania osôb k výkonu funkcii (činností) na ČHŽ boli náhodne overené v prípade nasledovných osôb : p. Martin Noskaj, p. Milan Šulc, p. Miloslav Bubelíny, Ján Bukovec, Marek Medveď.
a) p. Martin Noskaj – podľa predložených dokladov vykonával funkciu „rušňovodič“
Predložená zmluva o diele (ZD) uzatvorená podľa obch. zákonníka, so SZČO. Prílohu zmluvy tvorí popis zmluvných prác pre SZČO ako „strojmajster“. Z popisu zmluvných prác nevyplýva, že by mal vykonávať činnosť „rušňovodiča“.
Vo veci jeho odbornej spôsobilosti bolo predložené :
– protokol o skúške z predpisov ČHŽ a autorizačnej skúšky, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 17.5.2005,
– preukaz odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla (preukaz obsahuje údaj, že je vystavený v zmysle § 52 zákona o dráhach a rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do)
Doklad o overení odbornej spôsobilosti povereným vzdelávacím zariadením v zmysle § 46 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach a vtedy platného rozhodnutia MDPT SR č. . 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 nebol predložený.
Vo veci jeho zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti bolo predložené :
– doklad od praktického lekára Obv. Zdravotného strediska Lom n/Rimavicou a Č.Balog, že je na základe lekárskej prehliadky spôsobilý na výkon pracovnej činnosti (nie je uvedené, že je zdravotne a zmyslovo spôsobilý). Okrem toho uvedené zdravotné strediska nie je povereným zariadením v zmysle § 46 ods. 3 zákona o dráhach).
Vo veci jeho psychologickej spôsobilosti nebol predložený žiadny doklad (pozri zistenie uvedené v bode 6.3. tohto protokolu k VTP časť 3, čl.78).

b) p. Milan Šulc – podľa predložených dokladov vykonával funkciu „rušňovodič“
Predložená zmluva o zabezpečení pomoci ČHŽ. V povinnostiach vykonávateľa (p. Šulca) nie je uvedené, že má vykonávať činnosť rušňovodiča.
Vo veci jeho odbornej spôsobilosti bolo predložené :
– doklady o skúškach vykonaných v Českej republike (rozsah predložených dokladov je uvedený v bode 10.1. tohto protokolu),
– protokol o skúške z predpisov ČHŽ a autorizačnej skúšky pre funkciu rušňovodič III. triedy (motorová trakcia), vystavený riaditeľom ČHŽ ,
– preukaz odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla parnej a motorovej trakcie.
Doklad o overení odbornej spôsobilosti (na výkon funkcie rušňovodiča) povereným vzdelávacím zariadením v zmysle § 46 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach a rozhodnutia MDPT SR č. 9171/2130-2005/Do , nebol predložený.
Vo veci jeho zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti bol predložený doklad vystavený v Českej republike zo dňa 11.10.2006.
Vo veci jeho psychologickej spôsobilosti nebol predložený žiadny doklad. (pozri zistenie uvedené v bode 6.3. tohto protokolu k VTP časť 3, čl.78).

c) p. Miloslav Bubelíny – podľa predložených dokladov vykonával funkciu „rušňovodič“
Predložená kópia zmluvy o dielo uzatvorená dňa 1.4.2005 podľa § 536 a nasl. obch. zákonníka, medzi ČHŽ n.o. a zhotoviteľom Miloslavom Bubelínym. Prílohu zmluvy tvorí popis zmluvných prác pre SZČO, kde je uvedená činnosť „rušňovodič motorovej lokomotívy DH 120“.

Vo veci jeho odbornej spôsobilosti bolo predložené :
– protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 16.8.2004, ktorým sa potvrdzuje, že v dňoch 10.8. – 16.8.2004 vykonal na ČHŽ zácvik v zmysle predpisu ČHŽ-VTP a je spôsobilý vykonávať funkciu rušňovodič motorovej trakcie III. triedy.
– protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 30.4.2002, ktorým sa potvrdzuje, že vykonal skúšku z predpisov ČHŽ a autorizačnú skúšku pre pracovnú činnosť strojvodca,
– preukaz spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla evid. č 00026 vydaný riaditeľom ČHŽ dňa 17.8.2004 .Podľa údajov v preukaze, menovaný je oprávnený riadiť motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ, v triede III. (preukaz obsahuje údaj, že je vystavený v zmysle § 52 zákona o dráhach a rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do)
Doklad o overení odbornej spôsobilosti (na výkon funkcie rušňovodiča) povereným vzdelávacím zariadením v zmysle § 46 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach a vtedy platného rozhodnutia MDPT SR č. . 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 nebol predložený.
Vo veci jeho zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti nebol predložený doklad a nebol zaslaný ani dodatočne v zmysle dohody so zástupcom ČHŽ,
Vo veci jeho psychologickej spôsobilosti nebol predložený žiadny doklad (pozri zistenie uvedené v bode 6.3. tohto protokolu k VTP časť 3, čl.78).

d) p. Ján Bukovec – podľa predložených dokladov vykonával funkciu „rušňovodič“
Predložená kópia zmluvy o dielo uzatvorená dňa 1.4.2005 podľa § 536 a nasl. obch. zákonníka, medzi ČHŽ n.o. a zhotoviteľom Jánom Bukovcom. Prílohu zmluvy tvorí popis zmluvných prác, kde je uvedená tiež činnosť „rušňovodič motorovej lokomotívy DH 120“.

Vo veci jeho odbornej spôsobilosti bolo predložené :
– protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 16.8.2004, ktorým sa potvrdzuje, že v dňoch 10.8. – 16.8.2004 vykonal na ČHŽ zácvik v zmysle predpisu ČHŽ-VTP a je spôsobilý vykonávať funkciu rušňovodič motorovej trakcie III. triedy.
– preukaz spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla evid. č 00026 vydaný riaditeľom ČHŽ dňa 17.8.2004 .Podľa údajov v preukaze, menovaný je oprávnený riadiť motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na ČHŽ (preukaz obsahuje údaj, že je vystavený v zmysle § 52 zákona o dráhach a rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do)
Protokol o skúške s predpisov ČHŽ a autorizačnej skúške (ktoré boli predložené v prípade iných osôb na výkon dopravnej služby (rušňovodičov) nebol u menovaného predložený ani dodatočne v zmysle dohody so zástupcom ČHŽ.
Nebol predložený doklad o overení jeho odbornej spôsobilosti (na výkon funkcie rušňovodiča) povereným vzdelávacím zariadením v zmysle § 46 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach a vtedy platného rozhodnutia MDPT SR č. . 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002.
Vo veci jeho zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti nebol predložený doklad a nebol zaslaný ani dodatočne v zmysle dohody so zástupcom ČHŽ,
Vo veci jeho psychologickej spôsobilosti nebol predložený žiadny doklad (pozri zistenie uvedené v bode 6.3. tohto protokolu k VTP časť 3, čl.78).

e) p. Marek Medveď – podľa predložených dokladov vykonával funkciu „dispečer“ podľa prevádzkových predpisov ČHŽ účinnosť od 1.5.2005 do 28.4.2006.
V deň vzniku nehodovej udalosti dňa 16.5.2005 bol Marek Medveď poverený výkonom funkcie „dispečera“ na ČHŽ , ktorý podľa vtedy platného Dopravného predpisu (DP) bol zodpovedný za riadenie dopravy na ČHŽ. (pozri bod 9.2. tohto protokolu).
Menovaný pracoval na ČHŽ na základe dohody č.34/§51/2004/NP IX o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa, v období od 1.12.2004 do 31.5.2005, uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno a zamestnávateľom ČHŽ n.o. Č.Balog, dňa 12.11.2004.
Vo veci jeho odbornej spôsobilosti bolo predložené :
– protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 16.8.2004, ktorým sa potvrdzuje, že menovaný v dňoch 10.8. – 16.8.2004 vykonal na ČHŽ zácvik v zmysle predpisu ČHŽ-VTP a je spôsobilý samostatne vykonávať funkciu dispečera ČHŽ,

Nebol predložený doklad o skúške s predpisov ČHŽ a autorizačnej skúške podľa vtedy platného predpisu VTP kap. 3.2., 3.3.
Nebol predložený doklad o overení jeho odbornej spôsobilosti (na výkon funkcie dispečera) povereným vzdelávacím zariadením v zmysle § 46 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach a vtedy platného rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002.
Vo veci jeho zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti nebol predložený doklad.

Menovaný bol zaradený na výkon funkcie „dispečer“ ( v tom čase zodpovedal za riadenie dopravy na dráhe), neoprávnene, v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach a v tom čase tiež v rozpore s platným rozhodnutím MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002, a vlastným predpisom VTP.

8.6. V súvislosti s overovaním stavu vo veci vykonávania funkcie „rušňovodiča“ na ČHŽ, boli náhodným spôsobom overené záznamy v knihách odovzdávania nasledovných hnacích vozidiel :
TU 45.001 – Rába, záznamy za rok 2005-2006, mená rušňovodičov – Bílek, Vlček, Noskaj, Bukovec, Bízik, Hašta, Pílek, Šulc Martin, Šulc Milan, Haleš, Tarnoš, Šiman, Nevšímal, Horáček, Opát, Neuberger,
M 21.004, záznamy za rok 2005-2007, mená rušňovodičov – Bílek, Noskaj, Bízik, Pílek, Šiman, Svoboda, Kelo, Joachymstál, Voigt,
BHE 50, záznamy za rok 2005-2007, mená rušňovodičov – Bukovec, Štulrajter, Vlček, Hašta, Noskaj, Pílek, Turňa, Horňák, Matuška, Šimon, Pankrác Peter, Kýpeť Jaroslav, Haleš, Plunár, Gašperan, Pančík, Baver, Šenkížik, Bracek, Rada.

9. Nehodové udalosti pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe
Vo veci evidencie nehodových udalosti na dráhe, bola vykonaná kontrola záznamov v „Knihe nehôd a príhod“ za obdobie od roku 2002. Za uvedené obdobie je v knihe značné množstvo záznamov o vzniku nehodových udalosti a iných mimoriadností pri prevádzkovaní ČHŽ a prevádzkovaní dopravy na ČHŽ. V tejto súvislosti uvádzame stručne niektoré záznamy, ktoré považujeme za prípady, ktoré vážne ohrozili alebo mohli vážne ohroziť bezpečnosť dopravy na dráhe.
S ohľadom na závažnosť, následky, boli v rámci tejto kontroly podľa príslušných dostupných podkladov a výsledkov šetrení, bližšie preskúmané okolnosti vzniku nehodovej udalosti zo dňa 16.5.2005.

9.1. Identifikácia niektorých záznamov o vzniku nehodových udalosti na ČHŽ:
Rok 2002
– dňa 20.5. vykoľajenie – podhodenie výhybky,
– dňa 4.10. nehoda na prejazde
Rok 2003
– dňa 28.5. nehoda na prejazde, odstavené auto pri koľaji – rušňovodič,
– dňa 14.6. a 7.8. vykoľajenie DV – zlý stav výhybky,
Rok 2004
– dňa 22.5. vykoľajenie – zle podbitá koľaj,
– dňa 3.6. vykoľajenie HDV pri posune – roztiahnutý rozchod
– dňa 22.7. vykoľajenie DV (M 21.004) v stanici Chvatimech – zle podbitá výhybka na dolnom konci stanice,
– dňa 12.8. nehoda na priecestí,
– dňa 28.8. po príjazde vlaku do stanice Chvatimech (18.12 hod) došlo pri prejazde posledného vozňa k „vidlicovej jazde“ poslednej nápravy – príčina, samovoľné prehodenie výhybky spôsobenej otrasmi, závažie výhybky nebolo správne nastavené a nemalo prítlak na jazyky výhybky,
– dňa 24.10. DV M 21.004 vykoľajenie osi ,zást. Sv.Ján – príčina krížová jama v medzioblúku,
Rok 2005
– dňa 13.3. vykoľajenie vozňa Balm 3 náprava na krížovej jame pod výhybkou v zást. Sv. Ján,
– dňa 19.4. vykoľajenie výsypného vozňa – zlá natáčavosť podvozku,
– dňa 16.5. čelná zrážka osobného vlaku a mimoriadneho vlaku (12.40 hod) medzi vyh. Šánské a odb. Sv. Ján. – príčina chyba dispečera.
– dňa 18.6. vykoľajenie vozňa na výhybke – zle prestavená výhybka, jazyk nepriliehal k opornici a zlý stav okolkov na vozni,
– dňa 30.7. pri ťahaní vozňa vykoľajenie zadnej osi- nepozornosť rušňovodiča, vozeň ťahaný na zarážke,
– dňa 15.8. (2x) nehoda na priecestí v obci Hronec, cestné motorové vozidlo (CMV) odstavené
v priechodnom priereze trate (rušňovodič p. Horniak)
– dňa 17.8. jazda DV na trati proti sebe (rušňovodič p. Horniak)
– dňa 1.9. došlo k odveseniu vozňa BAX, ktorý nemal osadenú ručnú brzdu, ktorou sa snažili cestujúci vozeň zastaviť. Došlo k nárazu vozňa BAX na DV M 21, ktorý sa vykoľajil poslednou osou – príčina chyba personálu – rušňovodiča p. Vlček, nesprávne spojená súprava,
Rok 2006
– dňa 26.4. kolízia koľajového vozidla Škoda 1202 – drezina s CMV na priecestí (p. Bracek a p. Hašta),
– dňa 1.5. vykoľajenie DV WR/ú na srdcovke výhybky žst. Chvatimech – nesprávne spojenie vozňov- krátka“osma“ a následné vzpriečenie vozňov,
– dňa 23.5. o 19.30 hod samovoľné uvedenie do pohybu rušňa DH 120 + 1 vozeň, z Vydrova na Predsitárku – príčina, nezaistenie ručnou brzdou po odstavení DV,
– dňa 11.6. došlo v žst. Čierny Balog k odcudzeniu dreziny neznámymi osobami s ktorou vyšli na trať smer Chvatimech. Pravidelný vlak s HDV RABA TU 456.001, ktorý bol neskôr vypravený zo žst. Čierny Balog, dobehol drezinu na trati a pri použití „rýchlobrzdy“ zastavil za drezinou vo vzdialenosti 5 m.
– dňa 11.6. pri jazde vlaku č.13 zo žst. Čierny Balog – smer Chvatimech, došlo k stretu vlaku s CMV na priecestí v obci Hronec,
– dňa 8.7. pri jazde vlaku zachytilo HDV U 35.905, CMV, ktoré vošlo do dráhy HDV,
– dňa 9.8. o 16.45 hod v zást. Vydrovo-skanzen pri nastupovaní do už idúceho vlaku spadla cestujúca do koľajiska a zranila si hlavu,
– dňa 10.8. došlo pri jazde DV k zachyteniu odstaveného CMV pri trati ČHŽ,
– dňa 22.9. pri jazde mimoriadneho vlaku na trati Čierny Balog – Vydrovo, došlo k vykoľajeniu vozňa BAX celým podvozkom. Po použití brzdy súprava zastala vykoľajeným vozňom na moste cez Čierny Hron – príčina, nesprávne spojená použitá reťaz, následne došlo k jej zakliesneniu pod spriahlo a tým vykoľajeniu vozňa,
Rok 2007
– dňa 4.2. pri posune v žst. Hronec došlo k vykoľajeniu vozňa na výhybke č.3 – príčina, vidlicová jazda cez neskontrolované zasnežené jazyky výhybky.

9.2. Preskúmanie príslušných dostupných podkladov o nehodovej udalosti, ku ktorej došlo na ČHŽ dňa 16. 5.2005.

9.2.1. V tejto veci boli predložené – získané a preskúmané nasledovné doklady :
a) Rozhodnutie o uzatvorení vyšetrovania nehody na ČHŽ, číslo 1/2005 zo dňa 26.5.2005 vydané dopravcom – ČHŽ,n.o., (vyšetrovanie nehody zo strany dopravcu).

b) Protokol Inšpektorátu práce (ďalej „IP“) Banská Bystrica číslo IBB-11-12-2.2/P1-J42-05 ŤPÚ 12/2005-1, zo dňa 17.10.2005 o vyšetrení príčin ťažkého pracovného úrazu p. Dušana Štulrajtera, ku ktorému došlo pri nehode (zrážke koľajových vozidiel) na ČHŽ dňa 16.5.2005.
Z úvodu protokolu vyplýva, že týmto protokolom sa ruší pôvodný protokol IP číslo IBB-11-12-2.2/P-J42-05 zo dňa 18.8.2005, z dôvodu, že IP zistil nové skutočnosti na základe doručených podkladových materiálov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne, ČHŽ Č.Balog a MDPT SR .

c) Kópia trestného rozkazu sp. Zn.1T 175/05 zo dňa 2.12.2005, ktorý vydal samosudca OS v Brezne, ktorým sa uznávajú za vinných Marek Medveď a Miroslav Bubelíny v súvislosti s príčinami vzniku uvedenej nehodovej udalosti.

d) Kópia preukazu spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla evid.č.00029, ktorý bol vydaný riaditeľom ČHŽ na meno Ján Bukovec, dňa 26.10.2004 s platnosťou do 26.10.2009. Z údajov v preukaze vyplýva, že menovaný je oprávnený riadiť motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na špeciálnej dráhe ČHŽ, v triede III. (ďalej pozri tiež bod 8.5.1. písm. d, tohto protokolu).

e) Kópia preukazu spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla evid.č.00026, ktorý bol vydaný riaditeľom ČHŽ na meno Miloslav Bubelíny, dňa 17.8.2004 s platnosťou do 17.8.2009. Z údajov v preukaze vyplýva, že menovaný je oprávnený riadiť motorové vozidlá všetkých prenosov výkonu a dreziny na špeciálnej dráhe ČHŽ, v triede III. (ďalej pozri tiež bod 8.5.1. písm. c, tohto protokolu).
f) protokol o skúške, vystavený riaditeľom ČHŽ dňa 16.8.2004, ktorým sa potvrdzuje, že menovaný v dňoch 10.8. – 16.8.2004 vykonal na ČHŽ zácvik v zmysle predpisu ČHŽ-VTP a je spôsobilý samostatne vykonávať funkciu dispečera ČHŽ (ďalej pozri tiež bod 8.5.1. písm. e, tohto protokolu).

Zistené nedostatky vo veci odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti uvedených osôb (p. Bubelíny, p. Bukovec, p. Medveď), sú uvedené v bode 8.5.1. písm. c, d, e, tohto protokolu.
9.2.2. Z predložených dokladov vyplývajú nasledovné základné údaje o nehodovej udalosti zo dňa 16.5.2005 :
Došlo k zrážke pravidelného osobného vlaku Os 13 a mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. V km 6,7 medzi výhybňou Šánske a odbočkou Svätý Ján, o 12,40 hod.
Podľa zistenia zavedenie jedného páru mimoriadneho vlaku Sv 31 zvl./Os 30 zvl. v uvedený deň, bolo naplánované a prerokované so zúčastnenými pracovníkmi dopravnej služby.

Rušňovodič pravidelného vlaku Os 13 (HDV-BNE 50) : p. Ján Bukovec.
Na stanovišti rušňovodiča (v kabíne HDV) sa nachádzala ďalšia osoba p. Dušan Štulrajter, ktorý na ČHŽ vykonával funkciu „traťmajster“ a v tom čase vykonával pravidelnú kontrolnú jazdu na trati. Menovaný pri nehode utrpel ťažký pracovný úraz s trvalými následkami.
Rušňovodič mimoriadneho vlaku Os 30 (HDV – DH 120) : p. Miloslav Bubelíny
Podľa vtedy platných prevádzkových predpisov ČHŽ (DP čl.16,179), za riadenie dopravy na dráhe zodpovedal „dispečer“.
V deň vzniku uvedenej nehody bol výkonom funkcie „dispečer“ na ČHŽ poverený p. Marek Medveď, ktorý na ČHŽ vykonával absolventskú prax (bližšie pozri bod 8.5.1, písm. e, tohto protokolu).
9.2.3. V rozhodnutí č.1/2005 zo dňa 26.5.2005 o uzavretí šetrenia zo strany ČHŽ, n.o. , ako dopravcu, je ako príčina vzniku nehodovej udalosti uvedený chod mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. s náskokom do obsadeného medzistaničného úseku proti pravidelnému vlaku Os 13.

V tomto rozhodnutí je uvádzané porušenie príslušných ustanovení prevádzkových predpisov ČHŽ zo strany osôb, ktoré v uvedený deň vykonávali dopravnú službu na ČHŽ a boli nehodou dotknuté.

a) dispečera – p. Marek Medveď,
Porušenie čl. čl.244 DP :
„ Dispečer povolil chod mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. z odbočky Svätý Ján do Čierneho Balogu skôr , než preukázateľne vyrozumel rušňovodiča pravidelného vlaku Os 13 o zmene križovania. Na vyrozumenie pravidelného vlaku Os 13 následne celkom zabudol a to i napriek tomu, že ho následne osobne vypravil zo žst. Čierny Balog a že mu túto povinnosť ešte pripomenul na konci telefonického rozhovoru rušňovodič mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. „
Porušenie čl. čl.253 DP :
„ Dispečer povolil chod mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. s náskokom o 12.30 hod z odbočky Svätý Ján do Čierneho Balogu skôr , než preukázateľne vyrozumel rušňovodiča pravidelného vlaku Os 13 o zmene križovania a jazde mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. s náskokom. Na túto povinnosť následne celkom zabudol.“
b) rušňovodiča – p. Miloslav Bubelíny,
Porušenie čl. čl.180 DP :
„ Rušňovodič sa síce ohlásil pred odchodom mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. dispečerovi, ale nespravil o svojej jazde pravidelný vlak Os 13, ktorého jazdu rušil a nedohodol si s týmto vlakom miesto a spôsob križovania ! Rušňovodič sa nesmie podľa tohto ustanovenia DP spoľahnúť iba na ohlásenie vlaku dispečerovi, ale je zodpovedný za vykonanie ďalšieho opatrenia – preukázateľné spravenia vlakov, ktorých jazdu jazdou svojho mimoriadneho vlaku narúša. Správnym vykonaním tohto predpísaného ustanovenia mohol napraviť chybu dispečera a zamedziť vzniku nehody ! „
Uvádzané porušenie čl. 191 a čl.188 DP zo strany dispečera a rušňovodiča, nepovažujeme v tejto súvislosti za rozhodujúce pre vznik nehody. Je to však zrejme určitým obrazom celkového stavu vo veci dodržiavania predpisov na ČHŽ.

9.2.4. Z protokolu IP B. Bystrica č. IBB-11-12-2.2/P1-J42-05 ŤPÚ 12/2005-1 zo dňa 17.10.2005 o vyšetrení príčin ťažkého pracovného úrazu, ktorý v súvislosti s uvedenou nehodovou udalosťou utrpel p. Dušan Štulrajter, vyplýva nasledovné :.
a) Ako príčina úrazu sa uvádza : nedostatok potrebnej kvalifikácie – poverovanie prácami bez potrebnej odbornej spôsobilosti zamestnanca.
Toto hodnotenie je zjavne myslené vo vzťahu k príslušným zamestnancom dopravnej služby v uvedený deň na ČHŽ. Je konštatované, že zo strany postihnutého nebolo zistené porušenie predpisov.
b) Pracovné činnosti na ČHŽ sú vykonávané na základe zmlúv o dodávke prác v zmysle Obch.zákonníka. Ako živnostníci pracovali p. Dušan Štulrajter (postihnutý), p. Miloslav Bubelíny, p. Ján Bukovec. Na základe zmluvy o absolventskej praxi pracoval na ČHŽ p. Marek Medveď.
c) Zamestnávateľ ČHŽ,n.o. zamestnával absolventa p. Marek Medveď v rozpore s dohodou č.34/§51/2004/NP IX zo dňa 12.11.2004 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe (okrem iného aj výkon funkcie dispečera).
d) Overenie odbornej spôsobilosti dispečera Mareka Medveďa vykonal riaditeľ ČHŽ v rozpore s bodom č. 3 podmienok rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002.
e) V protokole je podrobne opísaný priebeh komunikácie a konanie osôb zúčastnených na dopravnej pred nehodou (osobitne dispečera a rušňovodiča p. Bubelínyho). Z opisu vyplýva, že rušňovodič p. Bubelíny požiadal dispečera o 11.42 hod o povolenie zmeny odchodu vlaku Os 30 zvl. o 12.30 hod zo Svätého Jána do Č.Balogu, dispečer s týmto súhlasil. Zároveň ho rušňovodič p. Bubelíny upozornil aby upovedomil rušňovodiča pravidelného vlaku Os 13 Jána Bukovca na zmenu križovania, ktoré malo byť vo výhybni Šánske, kde mal pravidelný vlak počkať (vlak Os 13 bol ešte v tom čase v žst. Č.Balog). Dispečer potom odišiel na obed, ktorý neskôr prerušil a išiel vypraviť o 12,15 hod pravidelný vlak Os 13. Pritom však zabudol vyrozumieť rušňovodiča p. Bukovca o tom že na trati je mimoriadny vlak Os 30 zvl. a s rušňovodičom p. Bubelínym dohodol zmenu križovania , ktoré malo nastať vo výhybni Šánske, kde mal pravidelný vlak počkať. Pritom ako vyplýva z popisu, rušňovodič p. Bubelíny osobitne upozornil dispečera na to,aby o tejto zmene dopravnej situácie informoval rušňovodiča pravidelného vlaku Os 13 p. Bukovca, ktorý bol až potom vypravený práve dispečerom na trať.

9.2.5. Po preskúmaní uvedených dokladov, ktoré súvisia s nehodovou udalosťou, ktorá vznikla na ČHŽ dňa 16.5.2005, konštatujeme nasledovné.
a) Podľa vtedy platných prevádzkových predpisov ČHŽ – DP čl. čl.16, za riadenie dopravy na dráhe je zodpovedný „dispečer“. Z čl. 179 DP vyplýva, že doprava vlakov sa riadi DP a pokynmi dispečera.. Z ustanovenia čl. 180 DP vyplýva, že vlaky, ktoré idú mimo GVD musia byť pred ich odchodom preukázateľne ohlásené dispečerovi ČHŽ a o ich jazde musia byť preukázateľne spravené všetky vlaky, ktorých sa ich jazda dotýka a musia s nimi byť dohodnuté miesta a spôsob križovania. Za vykonanie tohto opatrenia je zodpovedný rušňovodič mimoriadneho vlaku.
Z predložených dokladov vyplýva, že za vznik uvedenej nehody je zodpovedný najmä dispečer p. Marek Medveď a rušňovodič p. Miloslav Bubelíny.
Ak vychádzame z obsahu predložených dokladov a dikcie prevádzkových predpisov ČHŽ a najmä DP, je možné konštatovať, že na vzniku uvedenej nehody má jednoznačne rozhodujúci podiel konanie osoby vo funkcii „dispečera“
Súčasne je však nutné uviesť, že osoba – Marek Medveď, ktorý bol poverený výkonom tak dôležitej funkcie „dispečera“ (v tom čase zodpovedný za riadenie dopravy na dráhe), nespĺňal požiadavky odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti v zmysle § 46 zákona o dráhach, rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 a príslušných ustanovení prevádzkových predpisov ČHŽ.
Okrem toho bolo zistené, že táto osoba vykonávala absolventskú prax na ČHŽ (vo funkcii „dispečer“ v rozpore s dohodou č.34/§51/2004/NP IX zo dňa 12.11.2004 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe.
b) S ohľadom na obsah predložených dokladov, príslušných ustanovení prevádzkových predpisov ČHŽ (najmä DP čl. 16, 244, 253, 179, 180, 189) a zdôvodnenie zodpovednosti za nehodu uvedené v rozhodnutí ČHŽ,n.o., č.1/2005 o ukončení vyšetrovania (str.3-4), nestotožňujeme sa s rozsahom a mierou zavinenia (zodpovednosti) za vznik nehody zo stany rušňovodiča mimoriadneho vlaku Os 30 zvl. (p.Miloslav Bubelíny).
V tejto súvislosti vychádzame najmä z opisu priebehu pracovnej zmeny, ktorý je uvedený v časti G. Ďalšie dôležité skutočnosti, protokolu IP č.IBB-11-12-2.2/P1-J42-05 ŤPÚ 12/2005-1 zo dňa 17.10.2005.

c) Na základe výsledku kontroly a predložených dokladov je nutné konštatovať, že rušňovodiči p. Ján Bukovec, a p. Miloslav Bubelíny, boli poverení vykonávať funkciu rušňovodičov na ČHŽ, pričom nespĺňali požiadavky odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti v zmysle § 46 ods.2 písm. a) zákona o dráhach, rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 (bližšie pozri tiež bod 8.3.1. písm. a), bod 8.5.1. písm. c,d, tohto protokolu.

d) Na vzniku uvedenej nehody mal značný podiel aj spôsob organizačného zabezpečenia prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe, spôsob zaraďovania osôb na výkon funkcii v dopravnej službe na ČHŽ, bez splnenia príslušných požiadaviek zákona o dráhach, rozhodnutia MDPT SR ako aj ustanovení vnútorných predpisov vo veci požiadaviek odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe.

10. Ďalšie doklady následne predložené dopravcom ČHŽ n.o., na základe uložených opatrení ÚRŽD v č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007.

10.1. Prevádzkovateľ dopravy na dráhe – Čiernohronská železnica, n.o., listom zo dňa 18.8.2007 oznámil stanovisko vo veci opatrení, ktoré mu boli uložené ÚRŽD č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007. Na základe opatrenia v bode 6, mal byť predložený zoznam osôb, ktoré v období od 1.1.2006 do 5.8.2007 vykonávali na ČHŽ funkciu rušňovodiča parnej trakcie vrátane dokladov o ich odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti.
Dopravca – Čiernohronská železnica, n.o., v prílohe listu zo dňa 18.8.2007 predložil :
a) zoznam pracovníkov dopravnej služby ČHŽ (celkom 25 osôb),
b) kópiu dokladov o odbornej zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti pre osoby, ktoré podľa predloženého zoznamu mali v období od 1.1.2006 do 5.8.2007 vykonávať na ČHŽ funkciu rušňovodiča parnej trakcie. Kópie dokladov boli predložené pre nasledovné osoby, ktoré podľa predloženého zoznamu vykonávali uvedenú funkciu na ČHŽ :
Ing. Aleš Bílek :
· Fotokópia dokladu – Vysvedčenie spôsobilosti (vydané na tlačive FMD podľa protokolu sl.12 SVD:563D z roku 1991 v Bratislave, dňa 18.11.1991), k samostatnej obsluhe a riadeniu úzkorozchodných parných rušňov. Z dokladu vyplýva, že menovaný vykonal prakticky zácvik v Č. Balogu (3 týždne pri opravách, obsluhe a riadení parných rušňov úzkorozchodných a dňa 15.11.1991 na trati Čierny Balog, praktickú skúšku z obsluhy a riadenia parných rušňov)
· Fotokópia preukazu spôsobilosti ev.č. 202281 zo dňa 3.10.2001, ktorý vydal Drážní úrad Praha, k riadeniu dráhových vozidiel druh MM,MH,ME,MK,E,S,P.
· Fotokópia Preukazu odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe č. 439/05/04 zo dňa 12.4.2005 – platí do 11.4.2008, ktorý vydali ŽSR-ÚIVP Košice. V preukaze je záznam o vykonaní mimoriadnej skúšky (MS) z prevádzkového predpisu ČHŽ dňa 12.10.2006 v ŽSR-ÚIVP Zvolen.
· Fotokópia 4 strán (zrejme z výkazu o skúškach menovaného) na ktorých sú vykonané záznamy o vykonaných skúškach (str.- záznamy od 21.5.1986 do 7.4.1988, od 7.4.1988 do 15.11.1991, od 12.4.2005 do 12.10.2006, od 26.4.2006 do 12.10.2006.
· Fotokópia dokladu -Záver lekárskej prehliadky, vydaný OZS Lom nad Rimavicou a Čierny Balog, dňa 28.6.2006, ev.č. 120/2006, záver „schopný na základe lekárskej prev. prehliadky“. Poznámka : Predtlač tohto dokladu obsahuje údaj, že lekárska prehliadka bola vykonaná v zmysle § 46 zákona o dráhach a prevádzkových predpisov ČHŽ.
· List, ktorý obsahuje :
– fotokópiu dokladu “žiadosť o psychologické vyšetrenie“ pre Bílek Aleš u psychológa Plzenskej oblasti (J.Šelbická), na ktorom je uvedený dátum 7.5.1990 a údaj o vysielajúcej organizácii : SPŠD Plzeň – študent a uchádzač o profesiu : strojvodca (chýba však pečiatka a podpis zástupcu tejto inštitúcie),
– fotokópiu dokladu „Psychologický posudok“ , vystavený ČSD-ÚŽZ Psychologické oddelenie Plzeň, ktorý je adresovaný Vojenskému železničnému prevádzkovému stredisku Pardubice. Táto časť neobsahuje žiadne údaje o osobe na ktorú by sa to malo vzťahovať. Fotokópia tohto dokladu obsahuje záznam „ podľa psychologického vyšetrenia zapísaného do zdravotného záznamu vyšetrený/á 29.11.1983 je z psychologického hľadiska spôsobilý/á konať navrhnutú profesiu“.
Z takto predloženej fotokópie uvedených dvoch dokladov nie je absolútne zrejmá ich vzájomná vecná previazanosť a tým tiež hodnovernosť v danej veci.
Mario Brnický,
· Fotokópia dokladu – Vysvedčenie spôsobilosti (vydané na tlačive FMD podľa protokolu sl.12 SVD:566D z roku 1991 v Bratislave, dňa 18.11.1991), k samostatnej obsluhe a riadeniu úzkorozchodných parných rušňov. Z dokladu vyplýva, že menovaný vykonal prakticky zácvik v Č. Balogu (3 týždne pri opravách, obsluhe a riadení parných rušňov úzkorozchodných a dňa 15.11.1991 na trati Čierny Balog, praktickú skúšku z obsluhy a riadenia parných rušňov).

· Fotokópia dokladu -Záver lekárskej prehliadky, vydaný MEDCENTRUM s.r.o. Poliklinika Žilina pracovisko L.Mikuláš, dňa 21.5.2007, záver „spôsobilý“. Poznámka : Predtlač tohto dokladu obsahuje údaj, že lekárska prehliadka bola vykonaná v zmysle § 46 zákona o dráhach a prevádzkových predpisov ČHŽ..

Milan Šulc,
· Fotokópia dokladu – Vysvedčenie spôsobilosti (vydané na tlačive Ministerstvo dopravy č. zápisu 89 z roku 1964 v Ústi nad Labem dňa 15.6.1964) k samostatnej obsluhe a riadeniu parných lokomotív normálne-rozchodných.. Z dokladu vyplýva, že menovaný vykonal prakticky zácvik v LD Dečín (6 mesiacov pri obsluhe a riadení parných rušňov rady 556.0, 555.0, 434.2 a dňa 30.5.1964 na trati Dečín hl.n. – Ústí n/Labem, praktickú skúšku z obsluhy a riadenia parných rušňov).

· Fotokópia dokladu – Vysvedčenie spôsobilosti (vydané na tlačive Ministerstvo dopravy č. zápisu 88 z roku 1964 v Ústi nad Labem dňa 15.6.1964) k samostatnej obsluhe parných kotlov.. Z dokladu vyplýva, že menovaný vykonal prakticky zácvik v LD Dečín (6 mesiacov pri obsluhe parných kotlov lokomotívnych a skúšku .

· Fotokópia výkazu o skúškach Českých dráh (1 list) – funkcia strojvedúci. Doklad obsahuje záznamy o vykonaných „zákonitých skúškach“ k riadeniu rôznych druhov hnacích DV (od 30.5.1964 do 27.6.1991, záznam o vydaní preukazu spôsobilosti č. 010533 zo dňa 21.2.1996 Drážním úradom Praha pod č.j. 10991/95-46, podľa § 54 a 64 zákona ČR č.266/94 o dráhach ČR

· Fotokópia dokladu –Posudok o zdravotnej spôsobilosti k práci, vydaný dňa 11.10.2006 v Dečíne MUDr. Ivanou Kubíkovou- zmluvný lekár ZZP pre České dráhy. Doklad platí 4 roky od dňa vystavenia, záver „zdravotne spôsobilý“. Poznámka : Doklad vystavený v zmysle § 21 zákona ČR č.20/1966 Sb..

Peter Haleš,
· Fotokópia zoznamu skúšok spôsobilosti a odborných skúšok strojvedúceho, ktorý vystavili Československé štátne dráhy, Plzeňská oblasť v Plzni, dňa 8.10.1991 (skúšky od 15.5.1979 do 29.4.1991.

· Fotokópia dokladu –Posudok o zdravotnej spôsobilosti k práci, vydaný dňa 2.4.2007 v Plzni MUDr. Jaroslavom Bambasom – Železničná poliklinika Plzeň. Platnosť lekárskeho vyšetrenia pre rok 2007, záver „zdravotne spôsobilý“. Poznámka : Doklad vystavený v zmysle § 21 zákona ČR č.20/1966 Sb..

10.1.1. Zistenie : V súvislosti s predloženým zoznamom a dokladmi podľa bodu 10. písm. a, b, konštatujeme, že ÚRŽD má k dispozícii fotokópie záznamov o prevádzke HDV parnej trakcie ČHŽ z ktorých vyplýva, že činnosť rušňovodičov na HDV parnej trakcie v uvedenom období vykonávali aj ďalšie iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v predloženom zozname dopravcu z 18.8.2007.

c) Rozkaz riaditeľa ČHŽ č. 1/2007 zo dňa 30.4.2007 o obmedzení traťovej rýchlosti v úseku trate ČHŽ Čierny Balog – Vydrovo.

d) Rozkaz riaditeľa ČHŽ č. 2/2007 zo dňa 30.4.2007 o zákaze verejnej dopravy v traťovom úseku ČHŽ Vydrovo skanzen – Vydrovo, s účinnosťou od 1.5.2007.

e) Rozkaz riaditeľa ČHŽ č. 3/2007 zo dňa 18.8.2007 o zákaze verejnej prepravy v celom úseku ČHŽ na drezinách a iných osobitne vyrobených alebo na tento účel upravených dráhových vozidiel, s účinnosťou od 18.8.2007.

10.2. Prevádzkovateľ špeciálnej dráhy ČHŽ (držiteľ povolenia na prevádzkovanie ČHŽ) – Mikroregión ČIERNY HRON-združenie obcí , Čierny Balog , listom zo dňa 18.8.2007, zaslal odpoveď na list ÚRŽD č.j. 4093/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007, ktorým bol upozornený na zistené nedostatky v prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe a opatrenia uložené ÚRŽD č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007 prevádzkovateľovi dopravy na dráhe, ktoré mu boli zaslané na vedomie.
Prevádzkovateľ špeciálnej dráhy v prílohe tohto listu zo dňa 18.8.2007 zaslal na ÚRŽD :
a) kópiu listu zo dňa 28.5.2007, ktorý je adresovaný MDPT SR so žiadosťou o vysvetlenie niektorých nejasnosti v súvislosti s vydaným stanoviskom MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007 k žiadosti dopravcu ČHŽ,n.o. Čierny Balog zo dňa 5.3.2007 o určenie špecifických podmienok pre prevádzkovanie ČHŽ Č.Balog. Prílohou kópie tohto listu zo dňa 28.5.2007 je :
– stanovisko MDPT SR zn. 108770/2007-2411/z. 22961 zo dňa 17.5.2007,
– žiadosť ČHŽ,n.o. Č.Balog zo dňa 12.4.2006 adresovaná MDPT SR o určenie špecifických podmienok, vrátane vlastného návrhu znenia rozhodnutia, ktoré by malo vydať v tejto veci MDPT (stanovisko MDPT SR zo 17.5.2007 je však na žiadosť ČHŽ,n.o. zo dňa 5.3.2007 – nesúlad),
– kópia stanoviska ŽSR GR, odbor riadenia ľudských zdrojov č.j. 1490/2005/O510/Du zo dňa 14.11.2005, k žiadosti ČHŽ,n.o., v súvislosti s vydaným rozhodnutím MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 o poverení ŽSR-ÚIVP Bratislava overovaním odbornej a psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov dopravcov na týchto dráhach,

b) Žiadosť o zmenu povolenia na prevádzkovanie dráhy a žiadosť o povolenie na prevádzkovanie dráhy. Doručenie uvedených žiadosti bolo zaevidované na ÚRŽD a budú vybavené v osobitnom konaní.

11. Opatrenia

11.1. Upozorniť príslušného správcu cestnej komunikácie, ktorá ide súbežne s traťou ČHŽ (pozri bod 7.6.) a prerokovať s ním podmienky bezpečnej premávky na pozemnej komunikácii a prevádzky dopravy na dráhe vrátane realizácie príslušných bezpečnostných opatrení (označenia, upozornenia, návesti ap.)
Súčasne v prevádzkových predpisoch ČHŽ určiť pre osoby riadiace HDV v tejto súvislosti príslušné bezpečnostné pokyny a poučiť o tom všetky do úvahy pripadajúce osoby, ktoré vykonávajú dopravnú činnosť na ČHŽ.
Termín : 15.9.2007 a trvale

11.2. Do 1.10.2007 je nutné zabezpečiť pre všetky prevádzkované dráhové vozidlá schválenie ich spôsobilosti na prevádzku v zmysle požiadaviek, ktoré vyplývajú z ustanovení § 50 ods. 1 až 5, vyhlášky MDPT SR č.250/1997 § 68 ods. 2, 8, 9. Po tomto termíne nesmú byť použité v prevádzke ČHŽ dráhové vozidlá bez schválenia ich technickej spôsobilosti v zmysle citovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3. V prepravnom poriadku doplniť upozornenie pre cestujúcich, aby z otvorených vozňov nevystrkovali ruky a iné predmety. Súčasne vo vozňoch doplniť príslušné výstražné upozornenia napr. vhodné piktogramy. Na uvedenú povinnosť bol upozornený zástupca ČHŽ pri kontrole, ktorý prehlásil, že to zabezpečí v krátkom čase. Z uvedeného dôvodu nie je v tomto protokole stanovený termín na splnenie opatrenie, ktoré však platí trvale.

11.4. Zácvik osôb určených na výkon dopravnej služby na ČHŽ (VTP kap. 3.4.) musí byť organizovaný podľa písomného plánu zácviku spracovaného resp. schváleného zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa dráhy resp. dopravcu. Plán zácviku musí obsahovať okrem iného rozsah a obsah teoretickej a praktickej časti zácviku, meno osoby, ktorej je zacvičovaná osoba zverená na zácvik, vyhodnotenie zácviku osobou zodpovednou za zácvik a zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa dráhy resp. dopravcu. V tejto veci vykonať aj úpravu VTP kap. 3.4. v termíne na úpravu prevádzkových predpisov ČHŽ.
Termín : od 1.9.2007 a trvale

11.5. Vykonať kontrolu vecnej správnosti prevádzkových predpisov ČHŽ s ohľadom na požiadavky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí MDPT SR a súčasne odstrániť zistené nedostatky na ktoré je poukázané napr. v bode 6.2. písm. a), bode 6.3. tohto protokolu. Súčasne doplniť aj VTP kap. 3.4. tab. Na str. 21-22. podľa ďalších opatrení..
Termín : do 30.9.2007
11.6. Prehodnotiť stav príslušných križovaní trate s miestnymi komunikáciami, lesnými a poľnými cestami, vjazd do dvorov ap. podľa tab. „Zoznam priecestí“ na str.21-22, z hľadiska možného ohrozenia bezpečnosti a potreby umiestnenie návesti „ Výstražný kolík – pískajte“ (pozri tiež bod 6.3. – VTP, tohto protokolu). Na základe toho vykonať umiestnenie uvedených návestí, a úpravu VTP tab. na str. 21-22. Súčasne v prevádzkových predpisoch ČHŽ určiť pre osoby riadiace HDV v tejto súvislosti príslušné bezpečnostné pokyny pre prejazd miestami križovania, ktoré nebudú kryté uvedenou návesťou, a poučiť o tom všetky do úvahy pripadajúce osoby, ktoré vykonávajú dopravnú činnosť na ČHŽ.
Termín : do 15.9.2007

11.7. Zabezpečiť vedenie záznamov alebo osobitných dokladov o odstránení vád a nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách, prehliadkach, skúškach ap. jednotlivých súčastí dráhy, dráhových vozidiel a iných zariadení ČHŽ, ktoré sú uvádzané v príslušných dokladoch o ich vykonaní. Súčasťou záznamu o odstránení závad a nedostatkom musí byť tiež vyjadrenie, že zariadenie alebo príslušná časť sú spôsobilé na prevádzku.
Termín : 1.9.2007 a trvale

11.8. Naďalej platia tiež opatrenia uložené ÚRŽD v bodoch 1, 2, 3, 4, 5 č.j. 4092/2007-ÚRŽD-Ki zo dňa 7.8.2007.

12. Z á v e r :
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe, dochádza k porušovaniu príslušných ustanovení zákona o dráhach (napr. § 14 ods.1, § 18 ods.1 písm. a, b, § 27 ods.1 písm. a, b, d, e, ), podmienok vydaného povolenia na prevádzkovanie dráhy (napr. podmienky č. 7a, 7b,), podmienok udelenej licencie (napr. č.1,4,6,7).

Tento protokol má 26 strán a bol s jeho účastníkmi prerokovaný, dňa 31.8.2007.

Vo Zvolene, dňa 31.8.2007

Za prevádzkovateľa dráhy :
Mikroregión ČIERNY HRON-združenie obcí
Závodie č.2, 976 52 Čierny Balog

Za prevádzkovateľa dopravy na dráhe :
Čiernohronská železnica, n.o.
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog Za Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
Sekciu bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach
B R A T I S L A V A
Ing. Aleš B í l e k
riaditeľ ČHŽ Ján K r a j č i
vedúci oddelenia
bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach


8 Responses to “P R O T O K O L o výsledku štátneho odborného dozoru na špeciálnej dráhe”

 1. Zápisnica je určite obohacujúcim a vhodným zdrojom informácií, len prosím administrátora tohoto webu aby nabudúce volil vhodnejšie farby, kým ju človek prečíta strašne z toho bolia oči!!!
  Prípadne ju dal ako samostatnú prílohu na stiahnutie a uloženie, ani formát písma nie je vhodný…(a to že preukázateľne splňam požiadavky odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti v zmysle § 46 zákona o dráhach, rozhodnutia MDPT SR č. 847/160-2002/Do zo dňa 19.9.2002 a príslušných ustanovení prevádzkových predpisov ČHŽ)
  😀 😀

 2. Chcel by som sa spýtať, čo sledujete tým, že sa snažíte Čiernohronskej železnici ustavične škodiť. Chcete ju zlikvidovať ako chceli komunisti, alebo vás irituje, že jej riaditeľ ing. Bílek pochádza z Česka? Chcete sa tejto železnice po odstránení dosavadných nadšencov zmocniť (podobne ako sa známi “tunelári” v poslednej dobe zmocnili múzejnej železnice Česká Kamenice – Kamenický Šenov v severných Čechách)?

 3. P.S.: Škoda, že ste neboli takí všímaví a ostražití v minulosti, napr. za “bačovania” L. Chrena v Múzeu Kysuckej dediny na Vychylovke. To by sa určite podarilo zachrániť oveľa viac autentických vozidiel a zariadení lesných železníc. Alebo podľa Vás na Historickej lesnej úvraťovej železnici na Vychylovke vždy všetko bolo, je a bude v poriadku a všetko čo tam vykonal L. Chreno, je správne?
  Pripadá mi, že žijete v predminulom storočí. Pred 100-150 rokmi totiž boli zásady “pamiatkovej starostlivosti” také, že napr. zrúcaniny hradov sa majú nechať “romanticky chátrať” a nemajú sa udržiavať ani konzervovať. Takýto prekonaný prístup Vám možno vyhovuje – viete iba nariekať, možno fotograficky dokumentovať rôzne ruiny – ale vlastnými rukami čosi urobiť – to nie!

 4. RE:p.Jiří Čapek
  Nemyslím si, že zverejnením výsledkov kontroly ustavične škodíme ČHŽ a čo sa týka riaditeľa, tak jeho pôvod je v súvislosti s “bačovaním” na železničke úplne irevelantný. Našou snahou je, aby prevádzka na železničke fungovala aspoň na elementárnzch právnych základoch, čiže aby tí, ktorí dopravu riadia a prevádzkujú mali aspoň predpísané skúšky a spĺňali zdravotné a psychologické predpoklady na tieto činnosti. Okrem toho chceme, aby si ČHŽ vážila svoj historický vozový park a aj podľa toho sa aj oň starala. Predovšetkým aby sa nerozpredávali vzácne vozidlá (hlavne do zahraničia) a aby sa po používaní tieto vozidlá nestávali šrotom… Príkladov je celá kopa a myslím, že keby sme porovnali o koľko historických vozidiel nás pripravil vzťah vlastníkov na Vychylovke a na ČHŽ, tak neviem, či by ČHŽ v tomto porovnaní nevyšla ako horšia organizácia… Týmto ale nechcem tvrdiť, že Vychylovka je bez chýb.
  PS: Nikdy sme netvrdili, a ani netvrdíme, že múzejné predmety treba nechať schátrať a čo sa týka práce vlastnými rukami, tak Vás ubezpečujem, že vieme pracovať vlastnými rukami (konkrétne ja som od r1984 odpracoval tisícky hodín ako na Rendezi, tak na ČHŽ, ale aj na iných lokalitách), ale tento web je predovšetkým zameraný na osvetu a šírenie informácií.

 5. “pavuk” je pán Keľo? Príznačné, príznačné.

 6. nikto nieje bez chýb a nehody sa stavajú všade.aj na velkých železniciach a tie byvajú smrtelné.každá doprava má svoje pre a proti.toto poukazovanie na chyby druhých ktoré ani niesú také závažné je dosť úbohé.autobusy vlaky lietadla auta lode a podobne,nic nieje dokonale.a v kazdej organizácii respektíve firme sa nájdu nezodpovedné a nespoľahlivé osoby a pritom môžu mať plno všelijakých skúšok a osvedčení.tu v tejte vašej KOTP sa tiež oháňate všetkým možným aj nemožným ale takto zobrať náradie a ísť ručne a osobne pomáhať pri obnove a ochrane pamiatok to nie.sediet za pc a písať hovadiny na tby vás bolo.keď priložíte ruku k dielu potom komentujte co a ako.

 7. Od počátku zachraňování ČHŽ (od roku 1983) jsem jezdil řadu let pracovat na ČHŽ (později i na tábory s dětmi). Je pravda, že nám všem házelo tehdejší vedení (Lesní závod Čierny Balog) klacky pod nohy a nejraději by železničku naházeli do šrotu. Pamatuji si chvíle, kdy jsme v noci na staničce zakopávali vyhýbky, srdcovky i kolejnice, aby je ráno neodvezli do šrotu. Znám Aleše Bílka i Kela z této doby. Šlo jim především o to, stejně jako tisícům dalším nadšencům (ať ze Slovenska nebo z Čech), aby tu ČHŽ byla dál. A ČHŽ vloni oslavila 100 výročí prevádzky! Spíše si položme otázku, co by byl Čierny Balog bez ČHŽ? Se železničkou je spojená i spousta dalších aktivit, turistický ruch, lesnický skanzen, nová pracovní místa, restaurace a mnoho dalších. Je pravda, že je třeba dodržovat předpisy, hlavně ty, které se týkají bezpečnosti, ale ty předpisy by měly pomáhat k lepšímu provozu a ne k likvidaci. Dnes se mi dostala do rukou kniha Čiernohronská lesní dráha, jejímž spoluautorem je Ing. Aleš Bílek. Kniha je nádherná a oba autoři udělali pro propagaci ČHŽ strašně moc. Určitě si ji také koupím, protože ČHŽ je nás všech. Všech, kdo jsme na ní pracovali a všech, kdo ji máme v srdci. A to nezmění ani to, že mezi nás postavili hranici. Díky ČHŽ mám kamarády od Šumavy k Tatrám. Tak proboha neblbněte a domluvte se. Abychom neříkali jednou našim dětem, tady byla kdysi jednou železnice. To bychom mohli jít rovnou do kelu. Píp
  P.S. Příští rok určitě zase dojedu.

 8. Ahoj Píp,

  Tvoje spomienky na ČHŽ sú pekné, pravdivé, ale iba spomienky. Áno vtedy nám všetkým išlo o jej záchranu – lebo tá bola prvoradá. Dnes a uplynulých päť rokov sa nám stále jedná o jej záchranu žiaľ pred jej vlastným správcom, ktorý ju rozpredáva rozkráda a likviduje v kovošrote. Vtedy sa to všetko zachraňovalo s tým, že to raz bude naše, opravíme to a budeme prevádzkovať, aby ľudia videli, čo všetko tu kedysi bolo a mládež dokázala zachrániť. Skús si spmenúť čo všetko tam v tých rokoch bolo a čo tam je dnes. To, že ČHŽ je nás všetkých, ktorí sme sa podieľali na jej záchrane je už len silno naivná predstava. Tá už je len jedného človeka a ten na nej šafári, ako sa mu zachce….
  Takže budúci rok určite prídi a porovnaj a spýtaj sa, kde sú mašinky, vagóniky, zakopané koľaje, prečo je trať v takom stave, v akom je. Počúvaj rozprávočky, ako nie sú peniaze, je kríza a pod. Skutočnosť je však iná a záleží len od Teba, aký úsudk si vytvoríš. A potom možno pchopíš, prečo sa nedá dohodnúť, prečo zlodej kričí chyťte zlodeja…

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77