Stein: ako ďalej?

Pamiatkový úrad navrhol koncom roku 2010 vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky tri vybrané objekty pivovaru Stein. K vyhláseniu však nedošlo.

Uvereňujeme odpoveď ministerstava na našu žiadosť o informácie ohľadom súčasného stavu pamiatkovej ochrany historického bratislavského pivovaru.

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, kancelárii vedúceho služobného úradu bola dňa 14.02.2012 doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorá bola zaevidovaná do evidencie vedenej podľa § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. pod č. 2012/25 (ďalej len „žiadosť“).

Na základe predmetnej žiadosti Vám Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako povinná osoba podľa zákona poskytuje požadované informácie „Dobrý deň, v zmysle zákona   č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o poskytnutie:

1. informácie, či je v súčasnosti historický areál pivovaru Stein v Bratislave, prípadne niektoré jeho časti, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako NKP,

2. informácie, či niekedy v minulosti historický areál pivovaru Stein v Bratislave, prípadne niektoré jeho časti, bol vyhlásený za NKP,

3. ak bol tento areál, prípadne niektoré jeho časti, v minulosti evidovaný ako NKP a došlo k zmene tohto rozhodnutia, žiadam o informáciu k akej zmene došlo a zároveň aj zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,

4. všetkých rozhodnutí MK SR, ktoré MK SR prijalo vo veci pamiatkovej starostlivosti tohto areálu, resp. jeho častí,

5. o návrh PÚ SR na jeho vyhlásenie za NKP, v prípade ak tento existuje,

6. informácie, či v súčasnosti na MK SR alebo PÚ SR prebieha nejaké konanie týkajúce sa tohto areálu alebo jeho častí, ak áno, aké.“

 

Odpoveď:

Ministerstvo Vám oznamuje, že objekt bývalého pivovaru Stein v Bratislave nie je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave v roku 2010 viedol správne konanie vo veci vyhlásenia predmetného objektu za národnú kultúrnu pamiatku v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) pod číslom konania PÚ 10/1287-9/7087/BAT. Spisový materiál je archivovaný na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky. Rozhodnutie o vyhlásení predmetného objektu za národnú kultúrnu pamiatku bolo zrušené rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-673/2011-51/4198 zo dňa 23. marca 2011. V konaní o vyhlásení nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku nie je možné pokračovať a rovnako nie je možné v súčasnosti konanie ani začať, nakoľko bol na majetok úpadcu ORCO Blumentálska a.s. vyhlásený konkurz.

Účelom konkurzného konania je v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“) speňaženie majetku úpadcu a následné uspokojenie veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzného konania. Podľa § 86 zákona o konkurze „správu majetku podliehajúceho konkurzu vykonáva správca s odbornou starostlivosťou tak, aby majetok bol dostatočne chránený pred poškodením, stratou, zničením alebo iným znehodnotením a aby výdavky na jeho správu boli vynakladané v nevyhnutnej miere po dôkladnom zvážení ich účelnosti a hospodárnosti. Pri správe majetku podliehajúceho konkurzu správca nesmie zvýhodniť niektorého z veriteľov alebo uprednostniť osobné záujmy alebo záujmy iných pred spoločným záujmom všetkých veriteľov.“

V odvolacom konaní bolo zistené z predložených dokladov, ako aj miestnou ohliadkou, že objekt je skutočne v zlom technickom stave, takže tak ako uviedli veritelia úpadcu, po vyhlásení majetku ORCO Blumentálska a.s. za národnú kultúrnu pamiatku by stúpli náklady na jeho údržbu, čím by sa narušil celý priebeh a podstata konkurzného konania.

Podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane pamiatkového fondu je vlastník kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky. Je teda zrejmé, že užívanie predmetnej nehnuteľnosti je pre vlastníka spojené aj s vynaložením finančných prostriedkov.

Vzhľadom k uvedenému bolo nutné konštatovať, že Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal rozhodnutie o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky – pivovaru Stein v Bratislave v rozpore so zákonom o konkurze a súčasne vychádzal z nedostatočne zisteného stavu veci, konkrétne fyzického stavu dotknutých objektov a jeho vyhodnotenia z pohľadu ochrany pamiatkového fondu. Predmetná skutočnosť sa odzrkadlila aj v nejasne a vágne definovaných pamiatkových hodnotách odborného dokumentu „Podklad na vyhlásenie nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku, Bratislava, Pivovar Stein“, kde pamiatkové hodnoty neboli taxatívne vymenované s ich presným určením na architektúre objektov.

Správne konanie o vyhlásení objektu za národnú kultúrnu pamiatku by mohlo byť opätovne začaté až po ukončení konkurzného konania za súčasného splnenia podmienky, že by boli zistené nové skutočnosti vzťahujúce sa k existencii pamiatkových hodnôt objektu a ich presnej identifikácie.

Predmetné rozhodnutie v kópií tvorí prílohu tohto listu.

S pozdravom,

JUDr. Ľubomíra Vrobelová
riaditeľka kancelárie vedúceho služobného úradu


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77

Fatal error: Uncaught TypeError: Cannot access offset of type string on string in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:567 Stack trace: #0 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(313): wp_cache_get_ob('<!DOCTYPE html ...') #1 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!DOCTYPE html ...', 9) #2 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/functions.php(5221): ob_end_flush() #3 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all('') #4 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/plugin.php(474): WP_Hook->do_action(Array) #6 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/load.php(1100): do_action('shutdown') #7 [internal function]: shutdown_action_hook() #8 {main} thrown in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 567