MČ Petržalka versus zachovanie Matadoru

Klub ochrany technických pamiatok sa pred časom listom obrátil aj na samosprávu mestskej časti Bratislavy Petržalku. Starostu a poslancov žiadal o zasadenie sa za zachovanie historických objektov bývalého areálu podniku Matador.

Uverejňujeme odpoveď miestneho úradu podpísanú starostom Bajanom, v ktorom sa odvoláva na “značné úsilie” vyvinuté v predmetnej veci. Ich vyhlásenie za NKP však nepodporuje.

 

Vec
Stanovisko  k zachovaniu  industriálnej pamiatky –  bývalý areál MATADOR

Dňa 16. decembra 2011 bolo e-mailom doručené Vaše podanie adresované starostovi a poslancom mestskej časti Bratislava-Petržalka vo veci zachovania technickej industriálnej pamiatky –  bývalého  areálu MATADOR.

Dovoľujeme si týmto upozorniť na Vaše viaceré neúplné alebo nesprávne interpretované  informácie v ňom uvedené. V predmetnej veci sa už niekoľko rokov naša mestská časť  výrazne angažovala a vyvíjala značné úsilie. Výsledkom toho je, že fragmenty budov predmetného areálu boli schválené Uznesením č. 311  Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka  zo  dňa  3. februára 2009 v zozname pamätihodností  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy ho vzalo na vedomie Uznesením č.  799/2009, zoznam je zverejnený na webe.

Vzhľadom k závažnosti problematiky bol vypracovaný príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka podrobný informatívny materiál, z ktorého uvádzame v bodoch sumarizovaný priebeh správneho konania vo veci vyhlásenia továrne s areálom (bývalý MATADOR) za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej „NKP“) a súčasný aktuálny stav:

 1. Pamiatkový úrad SR (PÚ SR ) začal dňa 12. 03. 2010 správne konanie vo veci vyhlásenia  továrne s areálom za národnú  kultúrnu pamiatku (ďalej „NKP“), Údernícka ul. č. 11, bývalý areál MATADOR.
 2. MČ Bratislava-Petržalka ako príslušný stavebný úrad zaslal k predmetnému návrhu vyjadrenie zo dňa 17.03.2010  zn.12/10/05167/AL1/Va29, v ktorom neodporúčala súhlasiť s vyhlásením NKP továrne s areálom – bývalý MATADOR, z dôvodov schválenej  urbanistickej štúdie ako podkladu pre pripravený Návrh zmien a doplnkov územného plánu hl. mesta SR Bratislavy na schválenie do Mestského  zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy.
 3. Novými vlastníkmi predmetných objektov sú P.G.A, spol. s r.o., Neo-Real, spol. s r.o., Ing. Skácel, Acord spol. s r.o. Objekty boli prispôsobené podnikateľským  aktivitám týchto vlastníkov, mnohé už nemajú výrobný charakter.
 4. PÚ SR  zvolal účastníkov konania na ústne pojednávanie spojené s obhliadkou predmetného areálu dňa 18.05. 2010. PÚ SR na základe vykonanej obhliadky a stanovísk účastníkov konania zistil, že predmetné objekty hoci predstavujú industriálnu architektúru z prelomu 19. a 20. storočia, stratili stavebnými úpravami značnú časť autentickej hmoty a pôvodného významu, objekt uvádzaný ako výrobná hala VI bol postavený až v r. 1966 a keďže tieto skutočnosti znižujú pamiatkové hodnoty továrenských budov, skonštatoval, že  neboli dostatočne  preukázané pamiatkové hodnoty predmetných objektov. Na základe toho vydal rozhodnutie o zastavení konania  č. PÚ 10/444-20/3720/BAT zo dňa  29.06.2010.
 5. Po podaní odvolania p. Doktorovovej, vtedy poslankyne Mestského zastupiteľstva hl. mesta voči rozhodnutiu, toto bolo preskúmané  Ministerstvom  kultúry SR ako rozhodnutie v mimo odvolacom konaní a  pôvodné rozhodnutie č. PÚ 10/444- 20/3720/BAT zo dňa 29.06.2010 bolo  zrušené “nakoľko zistilo také pochybenie v rozhodovaní prvostupňového orgánu, ktoré malo za následok nezákonnosť rozhodnutia. V správnom konaní vo veci vyhlásenia NKP sa pokračovať nebude”.
 6. Územie bývalého areálu MATADOR bolo dňa 15. decembra 2011 mestským zastupiteľstvom   v rámci schvaľovania Zmien a doplnkov 02 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy schválené na nové funkčné využitie územia – rozvojové a to na:
  – občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód 201
  – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501
  – zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód 502
  – parky, sadovnícke úpravy, kód 1110.

Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 16. 01. 2012 a následne pridelený na rokovanie komisie kultúry, mládeže a športu dňa 23. januára 2012 a komisie územného plánu a dopravy dňa 25. januára 2012 so záverom nepodporiť iniciatívy na opätovné otvorenie konania vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky – továreň s areálom, Údernícka ul. č. 11 (bývalý areál Matador).

O plánovanej asanácií konkrétnych objektov zatiaľ nemáme žiadne informácie. Predpokladáme, že prestavba  bývalého  areálu  MATADOR na nové funkčné využitie bude dlhodobá záležitosť a bude prebiehať postupne a nezačne nejakou veľkoplošnou asanáciou jestvujúcich objektov.

S pozdravom

                                                                                   Vladimír  B a j a n
starosta

F o t o g a l é r i a :   v y b r a n é   h i s t o r i c k é   o b j e k t y   t o v á r n e   M a t a d o r

Obr.1.: hala I.

Obr.2.: hala I.

Obr.3.: najbližšie objekt III., potom II. nadväzujúci na I.

Obr.4.: mlyn (vyhorel).

Obr.5.: objekt nenavrhnutý za NKP, v pozadí hala I., vpravo objekt X.

Obr.6.: nenavrhnutý objekt a objekt X.

Obr.7.: objekt X.

Obr.8.: objekt X.

Obr.9.: katastrálna mapa s vyznačenými objektmi, ktoré PÚ SR navrhoval vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky.


2 Responses to “MČ Petržalka versus zachovanie Matadoru”

 1. Obr. č. 4 vyhorel. Ano, vďaka nezodpovedným bezdomovcom, ktorí aj uhoreli. momentálne prebieha jeho obnova. Majitelia nemajú záujem objekty odstrániť. Viete zohnať peniaze na zmysluplné využitie technických pamiatok? Konkrétne tejto? Pokiať nie, je to len kričanie do vetra a skutek utek.

 2. Tú otázku treba smerovať na ľudí sediacich na miestach, z ktorých je možné nastavovať mechanizmy podpory záchrany pamiatok/pamätihodností…
  Je to issue, my tak samozrejme činíme tiež…

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77