Ochrana a obnova industriálneho dedičstva – seminár

20. mája 2008 , od 9.00 do 13.00 hod sa v priestore A4 – Nultý priestor (bývalé Véčko) na Námestí SNP uskutočnil seminár OCHRANA A OBNOVA INDUSTRIÁLNEHO DEDIČSTVA. Organizátormi seminára boli Klub ochrany technických pamiatok a iniciatíva Bratislava otvorene.

Zámerom seminára bolo za účasti aktérov z rôznych oblastí prediskutovať východiská ochrany a obnovy industriálneho dedičstva a dohodnúť konkrétne kroky, ktoré povedú k vytvoreniu efektívnej stratégie jeho záchrany.

Ciele seminára boli:
Zmapovať východiská ochrany industriálneho dedičstva (ID) na Slovensku, najmä so zameraním na akútne ohrozené subjekty
Pomenovať možné bariéry a riziká, ako aj príležitosti ochrany a obnovy ID
Informovať sa navzájom o súčasných aktivitách a dianí v tejto oblasti
Vytvoriť priestor pre vzájomnú spoluprácu jednotlivých aktérov a dohodnúť ďalšie konkrétne kroky, týkajúce sa ochrany industriálneho dedičstva.

Viacerí účastníci a účastníčky seminára (ktorých nájdete v zozname na konci článku) prezentovali svoje pohľady na ochranu, obnovu a využitie industriálneho dedičstva. Situáciou na Slovensku sa zaoberal Mgr. Jozef Lenhart, na ktorého nadviazal Pavol Ižvolt systémovým pohľadom na legislatívne možnosti ochrany ID a konkrétnymi skúsenosťami MK pri vyhlasovaní industriálnych pamiatok. Ing. Arch. Peter Žalman hovoril o svojich skúsenostiach v prípade záchrany konkrétnej stavby – teplárne Dušana Jurkoviča v Bratislave. Po ňom nadviazala p. Šulcová z Pamiatkového úradu so svojím pohľadom na problémy i príležitosti pri ochrane ID a informáciou o tom, v akom stave je pasportizácia ID na Slovensku. O svojich skúsenostiach voleného predstaviteľa samosprávy hovoril Ivan Bútora. Hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta zdôraznil význam témy a pozitívne príklady zo zahraničia. Ing. Arch. Jana Gregorová z FA STU prezentovala zásady pamiatkovej ochrany CMO Bratislava a priniesla do tejto témy urbanistický kontext. O úlohe mimovládnych organizácií hovorili Maňo Huba a Marian Paulini a blok uzavrel Jiŕí Kubáček z ŽSR MDC. Kratšími, ale rovnako dôležitými vstupmi prispeli pamiatkári z Trenčína, Bystrice a Trnavy, architekti Igor Thurzo a Vladimír Husák, pani Obuchová a z MÚOP-u a ďalší.

image0021.jpg

 Hlavný architekt Bratislavy Ing. Arch. Štefan Šlachta

Situácia
Industriálne dedičstvo na Slovensku je v súčasnosti kriticky ohrozené.

V porovnaní s okolitými krajinami existuje slabé, respektíve žiadne inštitucionálne i odborné zázemie v tejto oblasti, kontrolné i podporné nástroje (legislatíva, grantové programy). Nie je spracovaná pasportizácia industriálneho dedičstva; plánovaný prieskum (rezortná úloha MK) sa zastavil, resp. ani nezačal.

Samospráva nie je v súčasnosti ani iniciátorom, ani hýbateľom záchrany industriálneho dedičstva, na úrovni stavebných úradov často rezignovala na kontrolu prebiehajúcich aktivít developerov, ktoré vedú k deštrukcii pamiatkových hodnôt. Hoci je nástrojov ochrany viacero, nevyužíva samospráva celé spektrum pamiatkovej ochrany (vyhlasovanie pamätihodností) a často predáva také pozemky, pre ktorých využitie nie je vopred daný jasný rámec (zásady pamiatkovej ochrany, ÚPZ), čo neumožňuje pamiatky chrániť ani jednotlivo a už vôbec nie ako areály, v celom urbanistickom kontexte.

Zatiaľ existuje len málo pozitívnych príkladov zachovania a využitia ID a len málo developerov a architektov sa dokázalo vysporiadať s výzvami, ale aj príležitosťami, ktoré ID prináša (P. Žalman – Tepláreň D. Jurkoviča). Rovnako existuje len málo pozitívnych príkladov, ukazujúcich, že systematickú záchranu možno využiť aj na úrovni súkromných či iných subjektov, priamo v konkrétnych priemyselných odvetviach (Múzejno – dokumentačné centrum Bratislava)

Stúpajúce ohrozenie a pokračujúca likvidácia pamiatok vyvoláva záujem zo strany mimovládnych organizácií a rastúcu profesionalitu na strane združení, ktoré sa tejto téme venujú a stavajú na predošlých ochranárskych aktivitách (SZOPK – záchrana a prevádzkovanie mlynov v Kvačianskej doline, KOTP – web, venovaný industriálu).

Pozitívne podnety a informácie prinášajú médiá, ktoré sa témou začali zaoberať najmä po sérii protiprávnych krokov niektorých developerov (zbúranie nitrianskych mlynov, bratislavskej Káblovky), nie je však v ich silách, ani ich cieľom venovať sa téme stabilne a dlhodobo. Povedomie verejnosti, pochopenie a osvojenie si hodnôt, ktoré ID so sebou nesie je v porovnaní s našimi susedmi (napr. Rakúsko, Čechy) úplne na začiatku.

Vo všetkých vymenovaných oblastiach v porovnaní s blízkym i vzdialenejším zahraničím výrazne zaostávame.

Myslíme si, že ideálny stav pre industriálnu pamiatku je nielen ju zapísať, ale nájsť jej účel a využitie a dosiahnuť, aby hodnoty, ktoré nesie, boli ľuďom zrozumiteľné a blízke.

Návrhy, ktoré sme v nasledujúcich riadkoch zosumarizovali, vchádzajú síce zo spoločnej diskusie účastníkov seminára, majú však ešte ďaleko k spoločnej stratégii. Pomenúvajú možné okruhy aktivít a ukazujú, že každý z nás je za záchranu, obnovu a využitie industriálneho dedičstva spoluzodpovedný a navyše každý z nás má možnosti, ako k tomuto cieľu prispieť.

 image0041.jpg

PhDr. Jana ŠULCOVÁ, Pamiatkový úrad SR Bratislava a Zora Pauliniová 

Návrhy:

Ministerstvo kultúry
Presunúť kompetencie vyhlasovania na Pamiatkový úrad; zvýšiť kapacitu na sekcii ochrany pamiatkového fondu
Obnoviť grantový podprogram pre vyhlasovanie pamätihodností
Vytvoriť systém zákonných kompenzácií (podobne ako v ochrane prírody)
Vytvoriť informačný a publikačný systém (webová stránka, publikácie)
Prezentovať príklady dobrej praxe developerom; V Bratislave spolu s hlavným architektom Bratislavy zorganizovať seminár o úspešných realizáciách v oblasti ID
Vytvoriť profesionálnu neutrálnu inštitúcia, kde bude priestor na výskum, aj na prezentáciu, aj na medializáciu (pandant Výzkumného centra průmyslového dědictví v Čechách)
Zvýšiť informovanosť a kontrolu verejnosti: zverejňovať začiatok každého správneho konania a prebiehajúce dianie o vyhlasovaní pamiatok

Pamiatkové orgány
Preventívne – definovať, čo je industriálne dedičstvo, rozbehnúť výskum so zapojením odbornej verejnosti / občianskych združení, ktoré sa téme venujú
Zmeniť rolu Krajských pamiatkových úradov ako „nárazníka“ pri podávaní prvotných informácií developerom v prípade ich záujmu o konkrétne územie tak, aby KPÚ podávali validné informácie a informovali o pamiatkových hodnotách.
Spolupodieľať sa na projektoch, spolupracovať s MVO, médiami
Identifikovať a riešiť legislatívne „diery“ v ochrane ID

Akademický sektor; vzdelávacie a profesné organizácie
• Na pôde profesných organizácií publikovať príklady dobrej praxe (best practice) a úspešné realizácie
• Iniciovať tematické stretnutia workshopy
• Formou semestrálnych projektov zapojiť študentov architektúry, ale aj iných odborov (zmapovanie, výchova)
• Na úrovni základných a stredných škôl nadviazať na úspešné pilotné projekty a pripraviť a realizovať programy, zamerané na spoznanie a ochranu kultúrneho dedičstva (place-based education)

Samospráva
• Bratislava (ale aj iné mestá a obce): Prijať zásady obnovy pamiatkovej zóny ako východzieho materiálu pre spracovanie územných plánov zón; nepredávať pozemky skôr, než bude jasné, aké pamiatkové hodnoty územie má.
• Využívať ochranu industriálneho dedičstva cez vyhlásenie za pamätihodnosť (formou VZN)
• Na úrovni samosprávy iniciovať rokovania o systémových opatreniach v ochrane pamiatok, vrátane industriálneho dedičstva; prevziať aktívne zodpovednosť za túto oblasť.
• Premietnuť tému do vznikajúcich programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí s cieľom vytvoriť projekty, zamerané na komplexné riešenie situácie, od identifikovania ID cez riešenie využitia až po interpretáciu hodnôt.

Médiá
• Projekt – informácie o pozitívnych pamiatkových obnovách

 image0061.jpg

 Jana Gregorová Ing. Arch., FA STU

Zoznam účastníkov seminára

Mgr. Jozef Lenhart, Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR;
Pavol Ižvolt MK SR OPF SKD
JUDr. Ľuboš Vodička, Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR;
PhDr. Jana ŠULCOVÁ, Pamiatkový úrad SR Bratislava;
Tomáš Kowalski, PÚSR;
Ing. Turtáková Ľubica, KPÚ BB PÚSR BŠ;
p. Strieška KPÚ, BB PÚSR BŠ;
p.Maršálková, KPÚ BB PÚSR BŠ;
Tomáš Paulovič Mgr., KPÚ NR;
Ivan Bielik KPÚ NR;
Ján Čáni, Mgr. Krajský pamiatkový úrad Trnava;
Lucia Kačenová, Krajský pamiatkový úrad Trenčín;
Ferdinand Brunovský, Krajský pamiatkový úrad Trenčín ;
Viera Obuchová, MUOP Bratislava;
Ing. Agnesa Schwartzová, NTM Košice;
Jiří Kubáček, ŽSR – Múzejno-dokumentačné centrum;
Jakub Ďurinda KOTP;
Marian Paulini KOTP;
Štefan Šlachta Ing. Arch., Hl. mesto Bratislava;
Igor Thurzo Ing. Arch.;
Vladimír Husák Ing. Arch FA STU;
Jana Gregorová Ing. Arch., FA STU;
Peter Žalman Ing. Arch., architekt;
Zora Pauliniová Ing. Arch, PDCS;
Ivan Bútora, MČ BA-Staré Mesto;
Mikuláš Huba, SZOPK ZO 6;
Martin Matula, BAO;
Hana Kovárová, BAO;
Pavol Široký, BAO;
Katarína Šimončičová, BAO;
Luboš Hajdin, BAO;
Ľuba Trubíniová Ing, BAO;

Seminár ukázal, že situácia industriálneho dedičstva (ID) na Slovensku je vážna a iba osobnou angažovanosťou každého, komu osud ID nie je ľahostajný môže stav zlepšiť. Predovšetkým treba urýchlene vykonať pasportizáciu – základný a hlavne rýchly prieskum a následne vybrať najcennejšie objekty a na zápis do štátneho zoznamu pamiatkového fondu.

Vzhľadom na to, že času na stretnutie bolo málo a tém na diskusiu veľa, predpokladáme, že budeme aj v budúcnosti organizovať podobné stretnutia ako s odborníkmi, tak so širokou verejnosťou. Tieto budúce stretnutia by mali slúžiť predovšetkým na naštartovanie projektov vedúcich k záchrane a obnove konkrétnych objektov.

Ďakujeme zúčastneným za aktívnu účasť a ich diskusné príspevky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Niektoré z príspevkov budeme na pokračovanie uverejňovať.

Marian Paulini, Zora Pauliniová


One Response to “Ochrana a obnova industriálneho dedičstva – seminár”

  1. Smutné je, že krátko na to, ako sa seminár uskutočnil, odvolali generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva, Jozefa Lenharta – teda človeka, ktorý k zorganizovaniu seminára prispel a ktorý na ministerstve čelil priamym tlakom politikov i developerov…

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77